A sajáttőke-rendezés lehetséges megoldásai 1.

Dr. Andor Ágnes számvitel

Az egészséges sajáttőke-helyzet fenntartása nemcsak egy vállalkozás hosszú távú működésének alapfeltétele, de a társasági jogban szabályozott törvényi elvárás is. Bár tapasztalataink szerint nem jellemző, de a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálhatja a gazdasági társaságokra vonatkozó tőkekövetelmények betartását.

Szerző: Dr. Andor Ágnes - közgazdász, jogász

Az alábbiakban megvizsgáljuk azokat a lehetőségeket, amellyel a kft. tulajdonosai rendezni tudják a társaság sajáttőke-helyzetét. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a következő pontokban felvázolt megoldási lehetőségek nem tartalmaznak teljeskörűen minden jogszabályi előírást, illetve nem járnak körül minden szempontot, amelyet egy vállalkozásnak a döntéshozatal során mérlegelnie kell.

Átalakulás más gazdasági társasági formába

A Ptk. a jegyzett tőke kötelező legkisebb nagyságát és a saját tőke követelményeket a korlátolt felelősségű társaságok és a részvénytársaságok esetében írja elő. A példában szereplő társaságnak lehetősége van átalakulni olyan társasági formába, amelyre a Ptk. nem tartalmaz kötelező tőkekövetelményeket. A kft. így átalakulhat közkereseti társasággá, ahol a társaság tagjai a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért korlátlanul és egyetemlegesen állnak helyt. Másik lehetőségként a kft. átalakulhat betéti társasággá, ahol legalább az egyik tag (a beltag) vállalja, hogy a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért korlátlanul helytáll, míg legalább egy másik tag (a kültag) a társasági kötelezettségekért főszabályként nem tartozik helytállási kötelezettséggel. Figyelemmel arra, hogy a kkt. és bt. esetében nincs jegyzett tőke minimum, illetve saját tőke követelmény, ezért a tulajdonosoknak – az átalakulásról szóló döntésen kívül – egyéb intézkedési kötelezettségük nincsen.

ADÓZÁS/SZÁMVITEL – A szakma lapja

Színes A/4-es papír alapú, nyomtatott vagy elektronikus, PDF-formátum.
40 oldal. Havi megjelenés, éves előfizetés.
Kiadja a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft.
ISSN szám: 2631-102X

A tőkeszerkezet átrendezése

A kft. jelenlegi jegyzett tőkéje magasabb, mint a Ptk. által előírt minimális törzstőke nagysága. A kft. nem teljesíti a saját tőke és a jegyzett tőke törvényben meghatározott arányát, ezért célszerű a jegyzett tőkét leszállítani annak érdekében, hogy az arányszám anélkül javuljon, hogy a tulajdonosok pótlólagos tőkét vonnának be. A jegyzett tőkét célszerű az eredménytartalék javára leszállítani annak érdekében, hogy a társaság minél előbb pozitív eredményességet mutasson. Ez lehet szempont pályázati támogatás elnyerésekor vagy banki hitel folyósításakor, de a tulajdonosok is korábban juthatnak osztalékhoz. Hasonló okok miatt javasolható a tőketartalék átvezetése a veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére. A korlátolt felelősségű társaságok esetében célszerű a jegyzett tőke értékét a lehető legalacsonyabb szinten tartani annak érdekében, hogy a kritikus szintet jelentő 50%-os arány is a lehető legalacsonyabb legyen.

A kft. három millió forintra szállítja le a jegyzett tőkét az eredménytartalékkal szemben. Emellett a tőketartalékban szereplő összeg átvezetésre kerül az eredménytartalékba a fennmaradó veszteség ellentételezésére.

Saját tőke (eFt) 2017. 12. 31. Tőkeátrendezés Tőkeátrendezés után
I. Jegyzett tőke 8 000 −5 000 3 000
III. Tőketartalék 2 000 −1 900 100
IV. Eredménytartalék −6 900 6 900 0
V. Lekötött tartalék  0 0
VII. Adózott eredmény −5 400 −5 400
Saját tőke −2 300 0 −2 300
Jegyzett tőke minimum 3 000 3 000
Eléri-e a saját tőke a jegyzett tőke minimumot? nem nem
Az első feltétel teljesítéséhez szükséges pótlólagos tőke 5 300 5 300
Saját tőke Jegyzett tőke −29% −77%
Magasabb-e a Saját tőke/Jegyzett tőke arány, mint 50%? nem nem
A második feltétel teljesítéséhez szükséges pótlólagos tőke 6 300 3 801

 

Megállapítható, hogy pusztán a tőkeszerkezet átrendezésével a pótlólagos saját tőke igény 6 301 eFt-ról 5 300 eFt-ra csökkent. A továbbiakban ezzel a tőkeszerkezettel dolgozunk tovább.

Tőkeemelés külső tőke bevonásával

A saját tőke probléma orvosolható a tagok által rendelkezésre bocsátott újabb vagyoni hozzájárulással, azaz tőkeemeléssel. A tagok által rendelkezésre bocsátott vagyon lehet pénz vagy nem pénzbeli hozzájárulás (apport). A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulás arányára nincsen kötelező törvényi előírás, így a tőkeemelés megvalósítható akár teljes egészében apportból is. Kft. esetében a nem vagyoni hozzájárulás értékét nem szükséges könyvvizsgálóval hitelesíttetni. A saját tőke követelmények teljesíthetősége érdekében célszerű a jegyzett tőkét kisebb összegben megemelni, és a tőkeemelés nagyobb részét a tőketartalékban elszámolni. A számviteli törvény nem ad arra lehetőséget, hogy a tulajdonosok teljes egészében a tőketartalékot növeljék meg, bizonyos összegnek a jegyzett tőkébe is kell kerülnie. Meglévő tulajdonosok esetén nincs törvényi előírás a törzstőke növelésének minimális nagyságára vonatkozóan.

A kft. tulajdonosai 5 300 eFt összegben tőkét emelnek. Ebből 100 eFt összegben emelik meg a jegyzett tőkét, és 5 200 eFt a tőketartalékba kerül.

Saját tőke (eFt) mód. 2017. 12. 31. Tőkeemelés Tőkeemelés után
I. Jegyzett tőke 3 000 100 3 100
III. Tőketartalék 100 5 200 5 300
IV. Eredménytartalék 0 0
V. Lekötött tartalék 0 0
VII. Adózott eredmény −5 400 −5 400
Saját tőke −2 300 5 300 3 000
Jegyzett tőke minimum 3 000 3 000
Eléri-e a saját tőke a jegyzett tőke minimumot? nem igen
Az első feltétel teljesítéséhez szükséges pótlólagos tőke 5 300 0
Saját tőke/Jegyzett tőke −77% 97%
Magasabb-e a Saját tőke/Jegyzett tőke arány, mint 50%? nem igen
A második feltétel teljesítéséhez szükséges pótlólagos tőke 3 801 0