A személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő áfa levonhatósága

Dr. Császár Zoltán adózás
Szerző: Dr. Császár Zoltán - adótanácsadó, Caesar Consulting

Általános szabályok

  1. január 1-jétől a korábbi teljes tiltás helyett részleges, 50 százalékos levonási tiltás vonatkozik a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatások áfájára. Az Áfa tv. 124. § (4) bekezdés a) pontja kimondja ugyanis, hogy a 120. és a 121. §-tól függetlenül nem vonható le a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka.

Az e körbe tartozó szolgáltatások áfája ugyanakkor teljes mértékben levonható:

  • ha a szolgáltatásért járó ellenérték legalább 50 százaléka igazoltan beépül a közvetített szolgáltatás adóalapjába, vagy
  • ha a szolgáltatás közvetlen anyagjellegű ráfordításként beépül a személygépkocsi bérbeadás adóalapjába.

Az üzemeltetéssel (fenntartással) kapcsolatos szolgáltatások adóalapjába épülő egyéb tételek

Példa:

Az áfakörbe tartozó gazdasági társaság tulajdonában lévő személygépkocsi elromlott, a működés helyreállításához javításra van szükség. A szerviz ajánlata alapján a javítás elkészült. A javításhoz a szerviz anyagokat is felhasznált, amelyeket azonban tételesen a számlán nem tüntetett fel. A számla kifizetésre került. Kérdésként merül fel, hogy az érintett személygépkocsi javításához felhasznált anyagok, alkatrészek – melyek a számlán külön kiemelve nem szerepelnek – adója is levonásba helyezhető-e.

Az Áfa tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja értelmében termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek. Ezen b) pont alkalmazandó abban az esetben is, ha a járulékos díj és költség áthárítása külön megállapodáson alapul [Áfa tv. 70. § (2) bekezdés].

Az Áfa tv. 70. § (1) bekezdése nevesít néhány, a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adóalapjába beletartozó járulékos költséget, de ez nem jelenti azt, hogy járulékos költségként csak ilyen költségek tartozhatnak az adó alapjába. Az ügylet teljesítőjénél felmerült bármely költség tekintetében az előzőekben hivatkozott törvényi szakasz alkalmazásának van helye, ha azt a felek megállapodása alapján az ügylet teljesítésével összefüggésben a szolgáltatás nyújtója az igénybe vevőre átháríthatja.

Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke olyan esetben értelmezhető járulékos költségként, ha azt ugyanaz az adóalany teljesíti (akár közvetített ügyletként), aki a főügyletet (termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást) is. Azok a szolgáltatásnyújtások, termékértékesítések, amelyeknek az értéke járulékos költségként (szokásos fogalma szerint járulékos szolgáltatásként, mellékszolgáltatásként) a főügylet adóalapjába tartozik, meghatározóan olyan ügyletek, amelyek elősegítik a főügylet megvalósulását, vagy kiegészítik azt, illetve a főügylet vállalásának és megvalósulásának következményeként szokásosan előfordulnak.

rendezveny
Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001513/2016/D004
A 3 napos képzés elvégzéséről államilag engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.
Időpont: 2019. április 10., 17., 24. (szerdánként)
Előadók: Bonácz Zsolt (adószakértő)

Tipp:

Összegezve a fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezéseket, a példában említett esetben, ha a vállalkozás mástól veszi igénybe a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges tevékenységeket, akkor nemcsak a szolgáltatás elvégzése fejében kért díjazás, hanem az ennek során felhasznált termékek továbbszámlázott értéke után felszámított adó 50 százalékát is levonásba helyezheti, mivel a szolgáltatás során felhasznált termékek az Áfa tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja a szolgáltatásnyújtás járulékos költségét képezik, amelyek a szolgáltatásnyújtás adóalapjának részét képezik.

A szolgáltatás elvégzése során felhasznált termékeknek a megrendelőre áthárított költségét a szolgáltatás ellenértéke magában foglalja, így az azt terhelő adó levonhatóságára vonatkozóan nem az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés c) pontja, hanem az Áfa tv. 124. § (4) bekezdés a) pontja az irányadó. [Az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés c) pontjában rögzített korlátozás alapján a 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le a motorbenzinnek, illetve egyéb üzemanyagnak nem minősülő, egyéb terméket terhelő előzetesen felszámított adó, feltéve, hogy az személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges.]

Az Áfa tv. 169. §-a nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely alapján a szolgáltatás nyújtójának a főügyletről kiállított számlán részleteznie kellene az adóalap részeként figyelembe vett járulékos költségeket, sem tételenként, sem összesítetten. Erre tekintettel a személygépkocsi üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban felmerült költségekre (például a szerviz által felhasznált anyag díja) vonatkoznak a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatások levonására vonatkozó szabályok, hiszen azok anyagköltségként a szolgáltatás értékébe beépülve beletartoznak az adóalapba, vagyis az Áfa tv. 124. § (4) bekezdése alapján az azokat terhelő előzetesen felszámított adó 50 százaléka is levonható.