A távolról is nyújtható szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozó, valamint az egyablakos rendszerhez kapcsolódó szabályok változása

Dr. Csátaljay Zsuzsanna adózás, áfa
Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna - áfa szakértő, jogász

2019 január 1-jétől változtak a Közösségben letelepedett vagy ott lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel rendelkező nem adóalanyok részére nyújtott telekommunikációs szolgáltatások, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban együtt: távolról is nyújtható szolgáltatások) teljesítési helyére vonatkozó szabályok. A teljesítési helyre vonatkozó új rendelkezéseket azokban az esetekben kell először alkalmazni, amelyekben a teljesítés időpontja 2018. december 31-ét követi (Áfa tv. 323. §).

Elöljáróban szükséges emlékeztetni arra, hogy 2015. január 1-jétől a nem adóalanyok részére teljesített, távolról is nyújtható szolgáltatások teljesítési helye úgy változott meg, hogy annak egységesen az igénybevevő letelepedési helye, lakóhelye, szokásos tartózkodási helye minősül. Ez azt eredményezte a távolról is nyújtható szolgáltatást nyújtók számára, hogy az adót az igénybevevő letelepedése szerinti tagállamban kell bevallani és megfizetni. Annak érdekében, hogy ezen szolgáltatások nem adóalany részére történő nyújtása miatt ne kelljen a szolgáltatás nyújtójának minden egyes igénybevevő tagállamában adóalanyként regisztrálni az adófizetési kötelezettsége teljesítésének érdekében, létrehozták az ún. egyablakos rendszert, mely lehetővé tette, hogy az adóalany a letelepedése szerinti tagállam adóhatóságához vallja be és fizesse meg a fogyasztási tagállamban esedékes adót. Ezen egyszerűsítés ellenére, a mikro- és kisvállalkozások számára nehézséget okozott ez a változás, ezért az Áfa tv. – összhangban a 2017/2455/EU tanácsi irányelvben foglaltakkal – 2019. január 1-jével további egyszerűsítést vezetett be számukra.

Az Áfa tv. 45/A. § (3) bekezdése értelmében, ha az adóalany a Közösségen belül csak egyetlen tagállamban telepedett le gazdasági céllal, illetve gazdasági célú letelepedés hiányában kizárólag a Közösség egy tagállamában van lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye, akkor meghatározott értékhatár alatti távolról is nyújtható szolgáltatások után a letelepedése szerinti tagállamban, annak szabályai szerint kell az adófizetési kötelezettségét teljesítenie. Ez az egyszerűsítés az adóalany által a letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban letelepedett vagy ott lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel rendelkező nem adóalany részére távolról is nyújtható szolgáltatásokra vonatkozik, amennyiben ezen szolgáltatások adó nélküli összesített ellenértéke sem a tárgyévben, sem a tárgyévet megelőző évben nem haladta meg a 10 000 eurót vagy az annak megfelelő nemzeti pénznemben számított összeget. A 10 000 eurós értékhatár számításánál kizárólag a szolgáltatást nyújtó adóalany letelepedésétől eltérő tagállamban letelepedett vagy ott lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel rendelkező („más tagállambeli”) nem adóalany részére távolról is nyújtható szolgáltatások adó nélküli ellenértékét kell figyelembe venni, a Közösségen kívül, illetve ugyanabban a tagállamban letelepedett nem adóalanyok, valamint az adóalanyok részére nyújtott szolgáltatások ellenértékét azonban nem.

rendezveny

Közösségen belüli és export-import ügyletek

Időpont: 2019. április 29., hétfő
Előadók: Dr. Csátaljay Zsuzsanna (adószakértő, adótanácsadó)

Mindez a kizárólag belföldön letelepedett adóalany esetében azt jelenti, hogy egy másik tagállambeli nem adóalany részére teljesített, a 10 000 eurós értékhatárt meg nem haladó távolról is nyújtható szolgáltatás után az adófizetési kötelezettséget a belföldi szabályok szerint köteles teljesíteni (belföldi adómértékkel, belföldi áfabevallásában, amennyiben nem választott alanyi adómentességet).

Az Áfa tv. 45/A. § (4) bekezdése értelmében, ha az adóalany valamely – az értékhatárba beszámítandó – távolról is nyújtható szolgáltatásnyújtásával átlépi a 10 000 eurós küszöbértéket, az átlépéssel érintett szolgáltatásnyújtása után már a nem adóalany igénybevevő letelepedése szerinti tagállamban kell az adót megfizetnie. A Közösségen kívül letelepedett nem adóalany részére nyújtott távolról is nyújtható szolgáltatások után a teljesítési hely változatlanul minden esetben az igénybevevő letelepedésének a helye marad, vagyis ezek után a Közösségben nem kell áfát felszámítani és fizetni.

Az Áfa tv. 256. § (3) bekezdése alapján a 10 000 euró értékhatár forintban történő megállapításához az Európai Központi Bank által a 2017/2455/EU tanácsi irányelv elfogadásának (2017. december 5.) napján közzétett forint/euró árfolyamot (313,96 forint/euró) kell alkalmazni. Ez az átváltásra vonatkozó egyéb szabályok figyelembevétel azt jelenti, hogy belföldön letelepedett adóalanyok esetében ez az értékhatár 3 100 000 forintnak felel meg.

Az Áfa tv. 45/A. § (5)-(6) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtója a 10 000 eurós értékhatár alatt is választhatja, hogy a főszabály szerint (igénybevevő letelepedése) állapítja meg a teljesítési helyet a más tagállambeli nem adóalany részére teljesített távolról is nyújtható szolgáltatás után. Ezen választása az adóalanyt azonban a választása évét követő két évig köti. Így amennyiben a kizárólag belföldön letelepedett adóalany szeretné a másik tagállambeli nem adóalanynak teljesített távolról is nyújtható szolgáltatása után 2019-re változatlanul az igénybevevő tagállama szerinti adómértéket alkalmazni, úgy 2018 év végéig választania kellett ezt a lehetőséget. E választás bejelentési kötelezettséggel jár. 2018-ban az erre vonatkozó bejelentés kötetlen formában volt teljesíthető. A bejelentés megtételére 2019-ben az erre vonatkozóan kiegészített adat- és változásbejelentésre rendszeresített űrlapokon lesz mód.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adóalany megrendelő felé teljesített elektronikus, telekommunikációs és rádiós-televíziós műsorszolgáltatás, távolról nyújtott szolgáltatás szabályozásában semmilyen változás nem történt, ott továbbra is minden esetben a megrendelő teljesítéssel (megrendeléssel) érintett letelepedettségének országa határozza meg a teljesítés helyét.

Az egyablakos rendszer használatával összefüggő módosítások

Az előbb említettek értelmében a nem adóalany részére távolról is nyújtható szolgáltatások esetében a szolgáltatásnyújtó adóalany a letelepedésének államától eltérő tagállamban keletkezett adófizetési kötelezettségének az egyablakos rendszer segítségével is eleget tehet, saját tagállamának adóhatóságán keresztül. Ugyanakkor a 2018. december 31-ig hatályos szabályok szerint az ügyletek bizonylatolására ettől függetlenül annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol az adófizetési kötelezettség felmerül, mely maga után vonja, hogy az adóalanyoknak minden olyan tagállam bizonylatolási szabályaival tisztában kell lenniük, ahová ilyen típusú ügyletet teljesítenek. Ez komoly adminisztratív terhet jelent számukra. A módosítás ezért 2019. január 1-jei hatállyal előírja, hogy azon ügyletek tekintetében, amelyek után az adóalany az adófizetési kötelezettségét az egyablakos rendszer alkalmazásával teljesíti, az ügyletek bizonylatolására annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol az adóalanyt az egyablakos rendszerbe regisztrálták. Tehát egy olyan adóalanynak, akit (amelyet) belföldön regisztráltak az egyablakos rendszerbe, a magyar számlázási szabályokat kell alkalmaznia az egyablakos rendszeren keresztül elszámolt ügyletei vonatkozásában [Áfa tv. 158/A. § (4) bekezdés]. Ezen szabályból következően hatályát veszti az a rendelkezés (Áfa tv. 165/A. §), amely egy Magyarországtól eltérő tagállamban az egyablakos rendszerbe regisztrált adóalany belföldön teljesített ügyleteinek a bizonylatolására vonatkozik.

Az Áfa tv. 252. § (1) bekezdése – az Uniós szabályokkal összhangban – 2019. január 1-jétől lehetővé teszi a Közösség területén nem letelepedett adóalanyok számára az egyablakos rendszerbe történő regisztrációt abban az esetben is, ha ez az adóalany más oknál fogva a Közösség valamely tagállamában már rendelkezik adószámmal.