Amit a tanulmányi szerződésről az Mt. alapján tudni kell (2. rész)

Dr. Horváth István munkajog

Az Mt. 229. § (1) szerint a tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn – de legfeljebb öt éven – keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg.

Szerző: Dr. Horváth István - ügyvéd, munkajogász, tanszékvezető egyetemi docens, ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék
Könyvelők Lapja (folyóirat), időszakos szerző
Munka Törvénykönyve 2016 (szakkönyv), társszerző
Előadó (Munkaügy, Munkajog, Munka Törvénykönyve, Közalkalmazotti jogállás)

Melyek a munkáltatói szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei?

A 229. § (5) bekezdése szerint a munkavállaló mentesül a tanulmányi szerződésből folyó kötelezettsége alól, ha a munkáltató lényeges szerződésszegést követ el. A munkáltató lényeges szerződésszegése minden további jognyilatkozat megtétele (pl. felmondás) hiányában is mentesíti a munkavállalót a tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése alól. Az ítélkezési gyakorlat szerint lényeges szerződésszegést követ el a munkáltató, ha a szorgalmi időszakban a munkavállaló számára nem biztosítja teljes körűen a kötelező iskolai foglalkozásokon való részvételt, és a szabadnapokat. Ez a munkavállalónak a tanulmányi szerződésben kikötött szankció alóli mentesülését eredményezi [BH2009. 191.]. Egy, az előbbiekhez is kapcsolódó elvi határozat szerint, amennyiben a tanulmányok ideje alatt a munkáltató a tanulmányi szabadság mértékénél jóval kevesebb szabadidőt biztosít, a tanulmányi szerződésben foglalt lényeges kötelezettségét szegi meg [EBH2010. 2168.].

Ha a tanulmányi szerződés kikötése szerint a munkavállalót a tanulmányai során szerzett képesítésének megfelelő munkakörben kell foglalkoztatni, és ennek a munkáltató az elvárható időn belül nem tesz eleget, a munkavállaló jogszerűen szüntetheti meg ennél az oknál fogva a munkaviszonyát, és a munkáltató nem követelheti tőle a tanulmányaira fordított költségei visszatérítését [BH1994. 346.]. Ugyanakkor erre irányuló tanulmányi szerződéses rendelkezés hiányában, önmagában a munkaviszonynak a meghatározott ideig a munkavállaló által való fenntartására irányuló kötelezettség mellett nem keletkezik a munkáltató oldalán a perbeli esetben a felsőfokú tanulmányok szerinti magasabb iskolai végzettséget igénylő és magasabb összegű díjazással járó munkakörben való foglalkoztatási kötelezettség [BH2013. 103.].

Az Mt. 229. § (8) bekezdése szerint a tanulmányi szerződés munkáltatói megszegése esetére kötbér [Ptk. 6:186–189. §-a] is kiköthető.

rendezveny

SZJA+JÁRULÉKOK 2019-2020 – konferencia

Nyári adócsomag, törvénymódosítások + Aktuális kérdések
Időpont: 2019. október 30., szerda
Előadók: Horváthné Szabó Beáta (adószakértő)