Az ún. startup adókedvezmény a társasági adóban

Dr. Császár Zoltán társasági adó

2017. január 1-je óta már nem csupán a más vállalkozásban meglévő, bejelentett részesedéshez – pontosabban annak nyereséggel történő értékesítéséhez, kivezetéséhez –, hanem a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedéshez is kapcsolódik adózás előtti eredményt csökkentő tétel a társasági adóban.

Szerző: Dr. Császár Zoltán - adótanácsadó, Caesar Consulting

A korai fázisú vállalkozások támogatására tekintettel érvényesíthető adóalap-kedvezmény a társasági adóban

A Tao tv. 7. § (1) bekezdés m) pontja szerint az adózás előtti eredményt csökkenti a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének (ideértve a szerzést követő tőkeemelésre tekintettel a bekerülési érték növekményét is) háromszorosa a részesedés szerzésének adóévében és az azt követő három adóévben, egyenlő részletekben, de adóévenként és korai fázisú vállalkozásonként legfeljebb 20 millió forint.

Az ismertetett szabály szerint az adóalap-csökkentésére abban az esetben nyílik lehetőség, ha a befektető

  • korai fázisú vállalkozásban szerez részesedést, illetve
  • a korai fázisú vállalkozásban megvalósított tőkeemelés során szerez további részesedést (részesedésének nagysága nő).

Az adóalap-csökkentő tételt a részesedés (növekmény) bekerülési értékének háromszorosa után, de legfeljebb adóévenként – és korai fázisú vállalkozásonként – 20 millió forint összegben lehet igénybe venni, összesen maximum 4 adóéven keresztül.

A részesedés megnövelt bekerülési értéke alapján akkor vehető igénybe a kedvezmény, ha az adózót a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés korábban már az adóalap-kedvezmény igénybevételére jogosította [Tao tv. 7. § (8a) bekezdés]. A Tao tv. 7. § (8c) bekezdése kimondja továbbá, hogy amennyiben az adózó a Tao tv. 7. § (1) bekezdés m) pontja szerinti csökkentő tételt a szerzést követő tőkeemelésre tekintettel keletkező bekerülési érték növekményre alkalmazza, a csökkentést ez esetben is a részesedés szerzésének adóévét követő harmadik adóévben érvényesítheti utoljára a 20 millió forintos korlátra figyelemmel, azzal, hogy a még nem érvényesített részleteket arányosan növelheti a bekerülési érték növekményével. Ez azt jelenti, hogy tőkeemelés esetén az adóalap-kedvezmény felhasználására nyitva álló négyéves határidő nem hosszabbodik meg, tehát az adóalap-kedvezményt a bekerülési érték növekedése esetén is az eredeti – a korai fázisú vállalkozásban korábban megszerzett – részesedés megszerzésének adóévében és az azt követő három adóévben lehet érvényesíteni. Szintén nem érinti a részesedés bekerülési értékének növekedése az érvényesítés adóévi 20 millió forintos korlátját (az nem növekszik meg a tőkeemelésre tekintettel).

ADÓZÁS/SZÁMVITEL – A szakma lapja

Színes A/4-es papír alapú, nyomtatott vagy elektronikus, PDF-formátum.
40 oldal. Havi megjelenés, éves előfizetés.
Kiadja a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft.
ISSN szám: 2631-102X

Az igénybe vett adóalap-kedvezmény támogatástartalma (tehát a 9 százalékos társasági adókulccsal számított értéke) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti de minimis támogatásnak minősül. A korai fázisú vállalkozásba tett tőkebefektetés pedig a korai fázisú vállalkozásnál az adóévben igénybe vett, csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. [Tao tv. 7. § (8b), (8d) bekezdés].

A korai fázisú vállalkozásban fennálló részesedésre vonatkozó tartási kötelezettség

A Tao tv. szankciót ír elő abban az esetben, ha az adózó a korai fázisú vállalkozásban fennálló részesedését a részesedésszerzés adóévét követő harmadik adóév végéig kivezeti (részben kivezeti) a könyveiből. A Tao tv. 8. § (1) bekezdés g) pontja szerint ugyanis az adózás előtti eredményt növelni kell az adózás előtti eredmény csökkentéseként a 7. § (1) bekezdés m) pontja alapján elszámolt összeg kétszeresével a kivezetés adóévében, ha a részesedésszerzés adóévét követő harmadik adóév végéig a szerzett részesedést bármilyen jogcímen – az átalakulás, egyesülés, szétválás, kedvezményezett eszközátruházás, kedvezményezett részesedéscsere miatti kivezetést kivéve – az adózó kivezeti, részben kivezeti.

Emellett azt is kimondja a jogszabály – Tao tv. 8. § (1) bekezdés i) pont –, hogy ha a társaságiadó-alany a korai fázisú vállalkozásban fennálló részesedésére tekintettel alkalmazta az adóalap-csökkentő tételt, és a részesedésre értékvesztést számolt el, akkor ezzel az összeggel az értékvesztés elszámolásának adóévében meg kell növelnie az adózás előtti eredményét (de legfeljebb a korábban már érvényesített adóalap-csökkentő tétel összegéig).

  1. január 1-jétől a korai fázisú vállalkozásokban való részesedésszerzés kedvezménye kapcsán a törvény egy olyan rendelkezést vezet be, amely meghatározza, hogyan alakul az adóalap-csökkentés, ha a részesedés a kedvezmény érvényesítésére nyitva álló időtartamon – azaz összesen négy adóéven – belül részben kivezetésre kerül, vagy a részesedés vonatkozásában értékvesztést számolnak el. Ennek értelmében amellett, hogy a részbeni kivezetés, értékvesztés adóévében alkalmazni kell a növelő tételt, az adóalap-csökkentő tétel alkalmazása folytatható a kivezetést, az értékvesztés elszámolását követő adóévekben, azzal, hogy a Tao. tv. 7. § (8e) bekezdése szerint a csökkentés összegét a részbeni kivezetésre, értékvesztésre tekintettel megállapított értékkel arányosan kell meghatározni.

Abban az esetben, ha az adózó az adóalap-kedvezmény érvényesítésére nyitva álló négy adóévben jogutód nélkül megszűnik, akkor az adóalap-csökkentésként elszámolt összeg kétszeresével (feltéve, hogy korábban ezzel nem növelte az adóalapját) meg kell növelnie az adózás előtti eredményét a Tao tv. 16. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja alapján.

A teljes, többszörös terjedelmű cikket, sok példával és számítással kiegészítve, az Adózás/Számvitel szaklap májusi számában olvashatja!