A társaságiadó-előleg kiegészítési kötelezettség megszüntetéséről

Dr. Császár Zoltán társasági adó

Közeledik a december, ami a naptári éves adózók bizonyos részénél hagyományosan az előleg-kiegészítés határidejének közeledtét jelezte. A nyári adócsomag részeként ugyanakkor az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény 2019. július 24-ei nappal hatályon kívül helyezte a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 26. § (10) bekezdését, amely a társasági adóban az „előleg-feltöltési” szabályokat tartalmazta. A módosítás következtében 2019-ben az adózókat főszabály szerint már nem terheli előleg-kiegészítési kötelezettség akkor sem, ha a korábbi adóévükben az éves szinten számított árbevételük meghaladta a 100 millió forintot.

Szerző: Dr. Császár Zoltán - adótanácsadó, Caesar Consulting

Az előleg-kiegészítés megszüntetése a gyakorlatban

A társaságiadó-előleg kiegészítési kötelezettség teljesítése jelentős adminisztrációs és finanszírozási terhet jelentett a vállalkozások számára, ezért az elmúlt években újra és újra felmerülő igényként jelentkezett részükről, hogy a jogintézmény eltörlésre kerüljön. A jogalkotó 2019-ben döntött úgy, hogy kivezeti az adórendszerből az előleg-feltöltést, és nem csupán a társasági adó, hanem az energiaellátók jövedelemadója, és az innovációs járulék vonatkozásában is. Elmondható tehát, hogy a 2019-es üzleti évtől kezdve a gazdálkodókat az említett három adónem egyikében sem terheli feltöltési kötelezettség. A teljesség kedvéért érdemes azonban hozzátenni, hogy a helyi iparűzési adó rendszerében – a jelen cikk kéziratának lezárásakor legalábbis – továbbra is szerepel a feltöltési kötelezettség [Hatv. 41. § (9) bekezdés].

Hangsúlyozni szükséges, hogy azoknál a társasági adóalanyoknál, amelyek egyébiránt feltöltésre kötelezettek lettek volna, és negyedéves előlegfizetésre kötelezettek, a nyári adócsomag következtében az utolsó negyedéves társasági adóelőlegük esedékessége visszakerül a negyedévet követő hónap 20. napjára. Ez naptári éves adózóknál azt jelenti, hogy a 2019. év utolsó negyedévére vonatkozó előleg-bevallás és -fizetés esedékessége nem 2019. december 20-a, hanem 2020. január 20-a lesz.

Mivel a növekedési adóhitel (Tao tv. 26/A. §) alkalmazására vonatkozó bejelentés a társaságiadó-előleg feltöltés határidejéhez igazodott, ennek módosítása indokolttá vált. Ha például az adóalany a 2019. adóév tekintetében szeretné alkalmazni a növekedési adóhitel szabályait, erre irányuló bejelentését 2020. május 31-ig teheti meg.

ADÓZÁS/SZÁMVITEL – A szakma lapja

Színes A/4-es papír alapú, nyomtatott vagy elektronikus, PDF-formátum.
40 oldal. Havi megjelenés, éves előfizetés.
Kiadja a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft.
ISSN szám: 2631-102X

A Tao tv. 29/A. § (81) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezés szerint az adózót társaságiadó-előleg kiegészítési kötelezettség

  • a 2019-ben kezdődő adóévtől kezdődően nem terheli, feltéve, hogy
  • a 2019. adóéve utolsó hónapjának 20. napja későbbi, mint a Tao tv. 26. § (10) bekezdése hatályon kívül helyezésének napja (ami 2019. július 24-e).

A hivatkozott átmeneti szabály a következőket jelenti:

  • Mivel valamennyi naptári év szerint működő adózóra igaz, hogy 2019-es adóéve utolsó hónapjának 20. napja későbbi, mint 2019. július 24., esetükben elmondható, hogy 2019 decemberében már nem terheli őket előleg-feltöltési kötelezettség.

A szabály természetesen csak abban az esetben bír relevanciával, ha az adózó 2019-es adóévet megelőző évi árbevétele a 100 millió forintot meghaladta (hiszen csak az ezen bevételt meghaladó vállalkozásokra vonatkozott eddig is az előleg-kiegészítési szabály). Ha ugyanis az adózó 2018-as adóévi árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, amúgy sem kellene kiegészítenie a társaságiadó-előlegét.

  • Az eltérő üzleti év szerint működő vállalkozásoknál differenciálni szükséges.

Első körben szükséges leszögezni, hogy az előleg-kiegészítés alóli mentesülés az adózókat a 2019-ben kezdődő adóévtől nem terheli, ha az adóév utolsó hónapjának 20. napja 2019. július 24-e utáni időpont. A szabály egyúttal azt is jelenti, hogy a 2018-ban kezdődő adóévük tekintetében az eltérő üzleti éves adózóknak még eleget kell tenniük a Tao tv. 2019. július 24-éig hatályos 26. § (10) bekezdésének.

Összefoglalásként elmondható tehát, hogy az eltérő üzleti év szerint működő adózók a 2018-ban kezdődő üzleti évükben még kötelesek kiegészíteni az adójukat. A 2019-ben kezdődő üzleti évükben pedig akkor mentesülnek az említett kötelezettség alól, ha 2019-es adóévük utolsó hónapjának 20. napja 2019. július 24-ét követő napra esik.

„X” korlátolt felelősségű társaság naptári évtől eltérő üzleti éves adóalany. 2019-ben kezdődő adóévének első napja 2019. március 1., utolsó napja 2020. február 29. Az adózó az említett időszak vonatkozásában mentesül a társaságiadó-előleg feltöltés teljesítésének kötelezettsége alól, mivel

  • 2019-ben kezdődő adóévről van szó, és
  • az adóév utolsó hónapjának 20. napja 2019. július 24-ét követő időpont.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozások esetéről és az egyéb adónemek érintettségéről, az önkéntes teljesítésről, példákkal kiegészítve az Adózás/Számvitel című szaklap novemberi számában olvashat.