Adómentes lakhatási támogatások

Karácsony Imréné bérszámfejtés, munkaügy, ingatlan

A 2017. január 1-jén hatályba lépő adóváltozások jelentős könnyítést jelenthetnek azoknak a munkáltatóknak, amelyek kénytelenek gondoskodni a munkahelyük szerinti településen lakóhellyel nem rendelkező munkavállalóik lakhatásának támogatásáról.

Szerző: Karácsony Imréné - partner, TMC First
Könyvelők Lapja (folyóirat), időszakos szerző
Cafetéria 2016 (szakkönyv), társszerző

A jelenleg hatályos személyi jövedelemadó szabályok

A jelenleg hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja tv.) a lakásbérlet munkáltatói támogatását nem kedvezményezi. Mindössze a szolgálati lakásban vagy munkásszálláson történő ingyenes vagy kedvezményes elszállásolás adómentes, miközben a törvény a szolgálati lakás fogalmát nem határozza meg, munkásszállásnak pedig a munkáltató tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshelyet tekint, amely lakóhelyiségenként egynél több, munkahelyének településén lakóhellyel nem rendelkező munkavállaló elhelyezésére szolgál [Szja tv. 1. sz. melléklet 8.6. pont f) alpont]. Nem munkásszállás az a szálláshely, ahol a kifizető olyan magánszemélyt, illetve ennek hozzátartozóját szállásolja el, akivel a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő esetekben meghatározott kapcsolat áll fenn (például a cégben többségi befolyással rendelkezik).

Ezen kívül lakhatási támogatást adómentesen csak a járási hivataltól igényelhet a munkavállaló, ha a 39/1998. (III. 4.) kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelel (Szja tv. 1. sz. melléklet 7.24. alpont).

Amennyiben a munkáltató albérleti támogatást fizet a dolgozónak, a támogatás bérjövedelemként adó- és járulékköteles, illetve ha a cég a dolgozó lakhatását a cég tulajdonában lévő vagy a cég által bérelt lakásban biztosítja, a munkáltatónak 49,98% közterhet (1,19×16% szját és 1,19×27% ehót) kell fizetnie. Ez utóbbinak feltétele, hogy a cégnél legyen egy olyan – minden munkavállaló számára megismerhető – belső szabályzat, amely a juttatásra való jogosultságot nem egyénileg, hanem a munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő közös ismérv alapján határozza meg.

rendezveny
Időpont: 2016. november 15., kedd, 09.00–16.30, regisztráció 8 órától.
Előadók: Karácsony Imréné (partner, TMC First), Farkasné Gondos Krisztina (főosztályvezető, OEP), Dr. Futó Gábor (tb szakértő, főtanácsos, BFKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága), Dr. Horváth István (munkajogász, ügyvéd, tanszékvezető egyetemi docens, ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék)

Változások 2017. január 1-jétől

A munkásszállás fogalmának új meghatározása

Jövőre a munkásszállás fogalmát meghatározó rendelkezés szerint a munkáltató tulajdonában lévő vagy általa bérelt ingatlanban biztosított lakhatás adómentességének csak az egy lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan (egyszobás lakás, lakóház) esetében marad az a feltétele, hogy abban egynél több munkavállaló lakjon, míg a többszobás ingatlanban (lakásban, panzióban) elegendő lesz az is, ha szobánként csak egy-egy munkavállaló kerül elhelyezésre.

Továbbra sem munkásszállás az a szálláshely, ahol a kifizető olyan magánszemélyt, illetve ennek hozzátartozóját szállásolja el, akivel a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő esetekben meghatározott kapcsolat áll fenn.

Mobilitási célú lakhatási támogatás

Az Szja tv. új előírása 2017. január 1-jétől a munkáltató által nyújtott ún. mobilitási célú lakhatási támogatás 5 évig tartó adómentessége (Szja tv. 1. sz. melléklet 2.11. és 9.7. pont).

Ezek szerint adómentes lesz az ugyanazon munkáltató által (ideértve a munkáltatónak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozását is) nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatás havi értékéből

  • a foglakoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százalékát,
  • a foglakoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 25 százalékát,
  • a foglakoztatás második 24 hónapját követő 12 hónapban a minimálbér 15 százalékát

meg nem haladó támogatás.

A hatálybalépést megelőzően elkezdődött foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás első hónapjának 2017. január hónapját kell tekinteni.

A támogatás abban az esetben minősül mobilitási célú lakhatási támogatásnak, ha a munkáltató azt olyan munkavállalónak nyújtja,

  • akivel határozatlan időtartamra szóló és legalább heti 36 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, és
  • akinek az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje a 3 órát meghaladja, és
  • aki nem rendelkezett a munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban, és nem rendelkezik a támogatás nyújtásának időpontjában lakás tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el a 3 órát.

Amennyiben a munkavállaló által bérelt ugyanazon lakás tekintetében több magánszemély is jogosult adómentes lakhatási támogatásra, azt – a döntésük szerint – közülük csak egyikük veheti igénybe.

A munkavállalónak a feltételek teljesüléséről vagy azok megszűnéséről a munkáltató felé nyilatkoznia kell. Valótlan tartalmú nyilatkozat esetén vagy a nyilatkozat módosításának elmulasztása esetén az adókötelezettséget a munkaviszonyból származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. Ilyen esetben az adóhatóság határozatában a munkáltatót (foglalkoztatót) egyébként terhelő közterheket és azok teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeit a magánszemély terhére állapítja meg.

A munkáltatónak az adóévet követő év január 31-éig munkavállalónként adatot kell szolgáltatnia az adómentes támogatásban részesített magánszemélyek nevéről, adóazonosító jeléről és a munkavállaló által bérelt lakás címéről.

rendezveny
Időpont: 2016. december 7., szerda, 09.00–16.30, regisztráció 8 órától.
Előadók: Sike Olga (főosztályvezető-helyettes, NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály), Dr. Futó Gábor (tb szakértő, ügyvéd), Dr. Kovács Ferenc (okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő), Botka Erika (főosztályvezető-helyettes, Nemzetgazdasági Minisztérium), Karácsony Imréné (partner, TMC First)

Társasági adóalap-kedvezmény

A társasági adótörvény (Tao tv.) új előírása, hogy a cégek adózás előtti eredményét csökkenti

  • a mobilitási célú lakhatási támogatás adóévben juttatott összege, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege [a Parlament előtt lévő törvényjavaslat szerint a Tao tv. 7. § (1) bekezdés ka) pontja];
  • a munkásszállás bekerülési értékeként, a bekerülési értékének növekményeként kimutatott összeg a beruházás, felújítás befejezésének adóévében, továbbá a munkásszállás céljára bérelt ingatlan bérleti díjaként, valamint a munkásszállás fenntartására, üzemeltetésére tekintettel az adóévben elszámolt összeg, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege [a Parlament előtt lévő törvényjavaslat szerint a Tao tv. 7. § (1) bekezdés kb) pontja].