Az alanyi adómentes adóalany adófizetési kötelezettségének esetei

Vira Sándor alanyi adómentesség

Az alanyi adómentesnek az általa teljesített termékértékesítés és szolgáltatás után nem kell adót fizetnie, a kiállított számlán adót nem tüntethet fel, így az adózása igen egyszerű az Áfa tv. vonatkozásában, mondhatni nem kell foglalkoznia törvény szabályaival (kivéve a bizonylatolással kapcsolatos szabályokat). Azonban az alanyi adómentes személyeknek és a könyvelőiknek különös figyelemmel kell eljárniuk bizonyos esetekben, mivel az alanyi adómentes adóalanynak keletkezhet adóbevallási és adómegfizetési kötelezettsége.

Szerző: Vira Sándor - adószakértő

A következőkben felsorolt eseteket minden könyvelőnek mondhatni szó szerint kell tudnia, és az ügyfelével ismertetnie kell, ha nem akar fölösleges munkát végezni, vagy az adóhatósággal konfrontálódni.

Adót kell fizetnie, és a számlát adóval növelt összegben kell kiállítania az alanyi adómentes adóalanynak a következő értékesítések után:

Tárgyi eszköz értékesítés. Az alanyi adómentes adóalany, ha a tárgyi eszközét értékesíti, akkor adót kell fizetnie (ha egyébként nem adómentes az értékesítés, mint például a két évnél régebbi beépített ingatlan).

Ha az adót levonhatta korábban, mert nem alanyi adómentes időszakban vásárolta, akkor pótlólag levonható adója természetszerűleg nem keletkezik.

rendezveny

ADÓZÁS + SZÁMVITEL 2019 – konferencia

Belföldi ügyletek + Nemzetközi ügyletek

Időpont: 2019. április 4-5., csütörtök-péntek
Előadók: Dr. Csátaljay Zsuzsanna (adószakértő, adótanácsadó)

Az adóhatóság közzétett egy állásfoglalást, mely szerint, ha az adóalany tárgyi eszközt vásárol nem alanyi adómentes időszakban, viszont alanyi adómentes időszakában is használja, úgy az alanyi adómentes időszakban a korábban levont adó 1/5, illetve ingatlan esetén 1/20 részét évente az alanyi adómentes időszak alatt be kell vallania fizetendő adóként, amennyiben a kalkulált összeg meghaladja a 10 000 Ft-ot.

Ha az alanyi adómentes adóalany az adómentes időszakban vásárolt tárgyi eszközt adókötelesen értékesíti az alanyi adómentes időszakában, akkor a vásárláskor felszámított adóra utólag az értékesítéskor adólevonási jogot érvényesíthet, a levonási joggal kapcsolatos általános szabályok szerint (Áfa tv. 136. §). Ha például az adóalany 2018. júniusban az alanyi adómentesség időszakában vásárolt egy tehergépkocsit 3 000 000 Ft + 810 000 Ft áfa összegben, és státuszára tekintettel az adót nem vonta le. Majd 2019. júliusban értékesíti a járművet (kötelezően áfás) 2 000 000 Ft + 540 000 Ft áfa összegben. Akkor az értékesítéskor felszámított adót (540 000 Ft-ot) be kell vallania 2019. július hóra. Azonban a július havi bevallásban a tárgyi eszköz figyelési időn belül (60 hónap) hátralévő időszakra, 48 hónapra időarányosan adólevonási jogot gyakorolhat a beszerzéskor felszámított áfa tekintetében a következő algoritmus szerint: 48 / 60 × 810 000 = 648 000 Ft. A számítás eredményeképpen a levonható adót 648 000 Ft-ban állapítja meg.

Immateriális jószág értékesítése. Az adófizetési kötelezettség fennáll az immateriális jószág értékesítse esetén, függetlenül attól, hogy mikor vásárolta a dolgot az adóalany, és függetlenül attól, hogy levonta-e az adót beszerzéskor. Ha alanyi adómentes időszakban vásárolta az adóalany az immateriális jószágot és nem vonta le az adót, akkor ellentétben a tárgyi eszköz értékesítés esetével, pótlólag levonható adója nem keletkezik.

Építési telek értékesítése. Amennyiben a telekvásárlás során áthárított adót levonhatta korábban a vállalkozó, mert nem alanyi adómentes időszakban vásárolta az eszközt, akkor pótlólag levonható adója természetszerűleg nem keletkezik. Ha az eszközt alanyi adómentes időszakban vásárolta, és nem vonhatta le az adót, akkor az adóköteles értékesítésnél pótlólag adót vonhat le, de a levont adó összege nem haladhatja meg a fizetendő adó összegét.

Befejezetlen építés alatt álló ingatlan értékesítése. Ha az adót levonhatta korábban az ingatlan vásárlásakor, mert nem alanyi adómentes időszakban vásárolta, akkor pótlólag levonható adója természetszerűleg nem keletkezik. Ha az eszközt alanyi adómentes időszakban vásárolta, és nem vonhatta le az adót, akkor az adóköteles értékesítésnél pótlólag adót vonhat le, de a levont adó összege nem haladhatja meg a fizetendő adó összegét.

Befejezett beépített ingatlan értékesítése (két évnél nem régebbi). Ha az adót levonhatta korábban az ingatlan vásárlásakor, mert nem alanyi adómentes időszakban vásárolta az eszközt, akkor pótlólag levonható adója természetszerűleg nem keletkezik. Ha az eszközt alanyi adómentes időszakban vásárolta, és nem vonhatta le az adót, akkor az adóköteles értékesítésnél pótlólag adót vonhat le, de a levont adó összege nem haladhatja meg a fizetendő adó összegét.

ADÓZÁS/SZÁMVITEL – A szakma lapja

Színes A/4-es papír alapú, nyomtatott vagy elektronikus, PDF-formátum.
40 oldal. Havi megjelenés, éves előfizetés.
Kiadja a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft.
ISSN szám: 2631-102X

Ingyenes termékátadás (nem tárgyi eszköz) mint termékértékesítés után, ha az adott termék beszerzésekor levonta az adót a vállalkozó (alanyi adómentes időszakot megelőzően szerezte be), akkor adófizetési kötelezettsége keletkezik a beszerzési ár, mint adólap figyelembe vételével. Értelemszerűen, ha az eszközt alanyi mentes időszakban vásárolta a vállalkozó, és ingyenesen adja át, akkor nem keletkezik fizetendő adója, mert az ügylet nem minősül termékértékesítésnek levonható adó hiányában.

Saját vállalkozásban végzett beruházás mint termékértékesítés után adófizetésre kötelezett az alanyi adómentes adóalany is. Az alanyi adómentes a beruházás folyó költségeinek az áfáját a felmerüléskor nem vonhatja le. Viszont a rendeltetésszerű használatba vételkor a költségek adótartalmát levonhatja, de a teljes bekerülési érték után adófizetési kötelezettsége keletkezik. A bekerülési érték után fizetendőként megállapított adót nem vonhatja le.

Megszűnéskor birtokolt termék után adófizetési kötelezettség keletkezik, ha beszerzéskor az adó levonható volt (nem alanyi adómentes időszakban vásárolta a terméket).

Új közlekedési eszköz értékesítése a Közösség másik tagállamába. Az értékesítés adómentes, de levonható adó keletkezik utána, amelynek összege nem haladhatja meg a külföldre számlázott eladási ár 21,26%-át.

Termék átszállítása a Közösség másik tagállamába (kivéve, ha értékesítéssel párosul, vagy ideiglenesen használja ott a terméket az adóalany, és azt követően visszahozza belföldre stb. –az Áfa tv. 12. §-ban megfogalmazott kivételek).

Amennyiben egy adott terméket az alanyi adómentes adóalany átszállít egy másik tagállamba, de azt nem értékesíti, vagy nem hozza vissza, akkor az átszállítás termékértékesítésnek minősül és az általános szabályok alapján adóköteles. Ezen értékesítés esetén pótlólag levonható nincs.

Ha a terméket értékesíti másik tagállamba, akkor az értékesítés során alanyi adómentes minőségben jár el az alanyi adómentes státuszú vállalkozó.

A vállalkozási céltól eltérő ingyenes tevékenység nyújtása más személy felé, ha a tevékenység végzéséhez szükséges beszerzéseknél az adó részben vagy egészben levonható volt, adófizetési kötelezettséget eredményez. Amennyiben az adóalany ingyenesen javítja meg valaki gépjárművét alanyi adómentes időszakában, de a szerszámot még az alanyi adómentes időszak előtt vásároltam és levonta az adót, akkor az ingyenes javítás (ha kiderül) adóköteles tevékenységnek minősül.

Az alanyi adómentes a Közösség más tagállamából szerez be terméket. A beszerzőnek nem kell közösségi adószámot kérni a Közösségből történő beszerzése okán. Mivel a közösségi adószámot nem mutatja fel, így a származási ország forgalmi adóját számítják fel számára. A felszámított adót nem lehet a származási országból visszatéríttetni az ELEKAFA nyomtatványon.

A beszerzés miatt belföldön nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, áfabevallás benyújtására nem kötelezett ezen ügylet miatt.

Ha egy adott évben az alanyi adómentes adóalany Közösség másik tagállamából történő beszerzéseinek értéke meghaladja a 10 000 eurót, úgy közösségi adószámot kell kérnie azon vásárlása előtt, amellyel meghaladná a 10 000 eurós határértéket. Azon beszerzés esetében, amellyel meghaladja az értéket, és az adott éven belüli további beszerzések esetében, már nem járhat el alanyi adómentes minőségben az adóalany. A külföldi eladótól adómentes számlát kell kapnia a beszerzés során. Belföldön havi gyakorisággal kell áfabevallást és összesítő nyilatkozatot beadni. Az áfabevallásban csak a közösségi beszerzés miatt fizetendő adó sorban lehet értéket szerepeltetni, adólevonásra nem jogosult.

Az alanyi adómentes adóalanynak joga van már a 10 000 eurós értékhatár átlépése előtt választani, hogy belföldön fizet adót közösségi beszerzésére tekintettel. Természetesen a választás teljes értelmetlenség, hiszen a magyar áfa a legmagasabb az EU-ban. Azonban ha ezzel a választásával mégis él, akkor ettől a következő két évben nem térhet el. Ekkor is havi bevallást és összesítő nyilatkozatot kell benyújtania azokban a hónapokban, amikor közösségi beszerzése volt, levonási jogával ez esetben sem élhet.

Ha az alanyi adómentes adóalany a Közösségbe irányuló és onnan igénybe vett szolgáltatása következtében kötelezően kért és kapott közösségi adószámát (lásd a továbbiakban) bemutatja az eladónak külföldön, és számára adómentesen értékesítik a terméket, úgy olyan módon kell eljárnia, mintha választotta volna a közösségi beszerzésére a belföldi adókötelezettséget. Tárgyévben és az azt követő két évben, minden közösségi beszerzése belföldön fog adózni.

Az alanyi adómentes adóalanynak, függetlenül attól, hogy nem lépte át a 10 000 eurós összeghatárt, új személygépkocsi vásárlása esetében belföldön kell adót fizetnie közösségi beszerzés címén a jármű értéke után, nyilván levonási jog nem illeti meg.

A Közösség más tagállamából történő új közlekedési eszköz beszerzése esetén az alanyi adómentes adófizetésre kötelezett, természetesen adólevonási jog nem illeti meg.

Az alanyi adómentes terméket importál. Amennyiben az alanyi adómentes adóalany terméket szerez be harmadik országból, úgy számára belföldön (illetve az import teljesítési helye szerinti tagállamban) adófizetési kötelezettsége keletkezik import beszerzés jogcímén. Az adót a vámhatóság veti ki. A kivetett adót az áfabevallásban nem lehet visszaigényelni, így ezen okból adóbevallás benyújtására nem kötelezett az alanyi adómentességet választó adóalany.

Ha az alanyi adómentesnek a korábbi adóköteles státuszából adódóan az alanyi adómentesség időszakában adófizetési kötelezettsége keletkezik, akkor annak köteles eleget tenni. Például egy olyan teljesítés ellenértéke növekszik meg, amit még alanyi adómentes időszak előtt teljesített. Vagy utólag kap számlázott engedményt, olyan számlára, amelynek az adótartalmát levonta az alanyi mentességet megelőzően.

Adót kell fizetnie az alanyi adómentes adóalanynak olyan termék vásárlása után, amit a belföldön nem letelepedett külföldi eladónak belföldön kell fel/összeszerelnie, de adólevonási jog nem illeti meg a vásárlás után.

Adót kell fizetnie az alanyi adómentes adóalanynak az úgynevezett importszolgáltatás vásárlása után, de szintén nem illeti meg az adólevonási jog. Ha olyan külföldi személytől vásárol szolgáltatást az alanyi adómentes vállalkozó, akinek belföldön nincs telephelye, és az Áfa tv. teljesítésihely-szabályai alapján megállapítható, hogy a külföldi a szolgáltatását belföldön teljesítette, akkor az adófizetésre vevőként az alanyi adómentes vállalkozó kötelezett, de ebben az esetben sem gyakorolhatja a levonási jogát. Amennyiben a vállalkozó az EU területén letelepedett adóalanytól vásárol szolgáltatást, úgy azt megelőzően közösségi adószámot kell kérnie. Ha a teljesítési helyet az Áfa tv. 37. §-a alapján kell megállapítania, akkor összesítő nyilatkozatot is kell beadnia az igénybevett szolgáltatásról.

Az alanyi adómentes a Közösség más tagállamában és harmadik országban letelepedett adóalanynak nyújt szolgáltatást. Az Áfa tv. rendelkezései szerint, ha az alanyi adómentes adóalany külföldön teljesít szolgáltatást, úgy nem járhat el alanyi adómentes minőségben. A teljesítésihely-szabályokat az Áfa tv. 37–49. § tartalmazza, amely szabályok itt nem kerülnek kifejtésre. Vagyis ekkor ugyan nem keletkezik adófizetési kötelezettsége az alanyi adómentes adóalanynak azon okból, hogy nem belföldön teljesíti a szolgáltatást, azonban adóbevallási kötelezettségét teljesítenie kell havi gyakorisággal, azon hónapokban, mikor külföldön teljesít szolgáltatást. A szolgáltatás ellenértékét a bevallás tájékoztató részében kell szerepeltetni. Ha a szolgáltatás a Közösség más tagállamában teljesül, és a teljesítési helyet az Áfa tv. 37. §-a alapján kell megállapítani, úgy összesítő nyilatkozatot is kell adni a bevallás mellé. Ez esetben közösségi adószámot is kell kérnie az alanyi adómentesnek. Amennyiben a szolgáltatás másik tagállamban teljesül, de nem az Áfa tv. 37. §-a alapján kell meghatározni a teljesítési helyet, úgy összesítő nyilatkozatot nem kell adni és közösségi adószám sem szükséges.   A szolgáltatás ellenértéke nem számít bele az alanyi adómentesség határába. A külföldön teljesített szolgáltatása érdekében belföldön felmerült költségeinek áfatartalmát levonhatja.