Bizományi áru értékesítése más tagállamba

Bonácz Zsolt adózás, áfa

Más tagállamba, harmadik országba irányuló termékértékesítést bizományos is végezhet. Az adómentesség feltételei ugyanazok, mintha az értékesítést a megbízó hajtotta volna végre.

Szerző: Bonácz Zsolt - adótanácsadó, adószakértő

Belföldi bizományos az értékesítésre átvett terméket más tagállambeli adóalany részére is értékesítheti.

A megbízó és a bizományos értékesítése külön-külön értékesítésnek minősül, ezért az azt terhelő áfát is önállóan, az ügyletre vonatkozó körülmények alapján kell meghatározni.

A megbízó részéről adómentes értékesítésre nem kerülhet sor, tekintettel arra, hogy a termék(ek) más tagállamba való elfuvarozását nem az általa teljesített értékesítés eredményezi.

A megbízó által teljesített értékesítés – termék(ek) feletti rendelkezési jog átadása – következtében a termék(ek) továbbra is belföldön (Magyarországon) maradtak. Ezáltal az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése szerinti adómentesség érvényesítésének lehetősége nem merülhet fel.

A belföldi bizományos saját nevében és javára jár el a más tagállambeli adóalany részére teljesített értékesítés során. Emiatt az adómentesség is őt illeti meg, ha az Áfa tv. 89. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket teljesíti.

2020.január 1-jétől a bizományos akkor hajt végre adólevonásra jogosító adómentes közösségi termékértékesítést, ha az alábbi feltételek együttesen megvalósulnak:

  • az ügylet az Áfa tv. szerint termékértékesítésnek minősül; és
  • a termékértékesítés teljesítése helye belföld; és
  • a vevő más tagállamban nyilvántartásba vett, a beszerzés után adófizetésre kötelezett adóalany; és
  • az ügylet közvetlen következtében a termék(ek) belföldről más tagállam területére kerültek elfuvarozásra; és
  • a bizományos rendelkezik érvényes közösségi adószámmal; és
  • a vevő érvényes közösségi adószámmal rendelkezik a Közösség más tagállamában és ezt az adószámot közölte a bizományossal; és
  • a bizományos értékesítésével összefüggésben az Áfa tv. 4/A. számú melléklet I. része szerinti összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó kötelezettségének eleget tett.

Az értékesítés adómentességének az is feltétele, hogy a bizományos az általa teljesített értékesítést összesítő nyilatkozatának megfelelő lapján szerepeltesse.

A NAV az értékesítést nem minősítheti automatikusan áfakötelesnek, ha a bizományos az összesítő nyilatkozatot nem nyújtotta be, vagy abban az értékesítést szerepeltette, illetve azt nem megfelelően jelentette le. Például az összesítő nyilatkozatban szolgáltatásnyújtásként szerepeltette, vagy nem a tényleges adóalapot tüntette fel, feltéve, hogy a mulasztást nem adóelkerülés céljából, adókijátszás érdekében követte el.

Ez a feltétel azt is maga után vonja, hogy a bizományosnak feltétlenül rendelkeznie kell érvényes közösségi adószámmal. Ugyanis ennek hiányában összesítő nyilatkozat benyújtására nincs lehetősége. Az adómentesség ezen feltételét az Áfa tv. 89. §-a tételesen nem említi, de az összesítő nyilatkozattal kapcsolatos feltételből következik.

Amennyiben a bizományos a más tagállambeli adóalany részére teljesített értékesítését az összesítő nyilatkozatában nem jelentette le, vagy hibásan, illetve hiányosan jelentette le, akkor a következő teendői vannak.

Köteles igazolni, hogy a mulasztás, hiba vagy hiányosság a jóhiszemű eljárása mellett következett be, és ezzel egyidejűleg a NAV rendelkezésére kell bocsátania az összesítő nyilatkozat teljes körű és helyes tartalmának megállapításához szükséges adatokat.

Ez azt jelenti, hogy a korábban benyújtott összesítő nyilatkozatát megfelelően korrigálja, vagy a benyújtani elmulasztott összesítő nyilatkozatot megfelelő adatokkal utólag beadja.

Ha ezt megteszi, akkor az egyéb feltételek fennállása esetén értékesítése adómentességet élvez.

Tipp: A bizományosnak összesítő nyilatkozatában nem kell jelölnie, hogy az értékesítést bizományosi minőségében hajtotta végre.

A témáról részletesen az Adózás/Számvitel szaklap februári számában olvashat.

ADÓZÁS/SZÁMVITEL – A szakma lapja

Színes A/4-es papír alapú, nyomtatott vagy elektronikus, PDF-formátum.
40 oldal. Havi megjelenés, éves előfizetés.
Kiadja a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft.
ISSN szám: 2631-102X