Civil szervezetek bevételei

Gottgeisl Rita Láng Noémi civil szervezetek

A civil szervezetnek lehet alapcél szerinti (közhasznú) és gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétele, illetve olyan, mely mind a két fajta tevékenységhez kapcsolódik.

Szerző: Gottgeisl Rita - adószakértő, könyvvizsgáló, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozatának elnöke

A civil szervezet alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége tekintetében elkülönítetten mutatja ki legalább a következő bevételeket [Civil tv. 20. § (1)–(3)]:

 • egyesület esetében a tagdíjat, alapítvány esetében az alapítótól nem vagyoni hozzájárulásként kapott adományt;
 • az szja meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összegét (1%);
 • az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége költségei, ráfordításai ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatást, ideértve az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége keretében megvalósuló fejlesztés céljára kapott támogatást is, a következő bontásban:
 • az államháztartási forrásból kapott támogatás, a további bontásban (az Európai Unió strukturális alapjaiból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatást minden esetben külön kiemelve)
 • a központi költségvetésből kapott támogatás,
 • az elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatás,
 • a helyi önkormányzatoktól, kisebbségi önkormányzatoktól, önkormányzati társulástól kapott támogatás,
 • az Európai Unió költségvetéséből, külföldi állam államháztartásából, nemzetközi szervezettől, vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján kapott támogatás,
 • más civil szervezettől kapott támogatás,
 • az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéhez kapott adományt, a következő bontásban:
 • az államháztartási forrásból kapott adomány, a további bontásban (az Európai Unió strukturális alapjaiból vagy a Kohéziós Alapból származó adomány minden esetben külön kiemelve)
 • a központi költségvetésből kapott adomány,
 • az elkülönített állami pénzalapokból kapott adomány,
 • a helyi önkormányzatoktól, kisebbségi önkormányzatoktól, önkormányzati társulástól kapott adomány,
 • az Európai Unió költségvetéséből, külföldi állam államháztartásából, nemzetközi szervezettől, vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján kapott adomány;
 • más civil szervezettől kapott támogatás, illetve adomány.
 • az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatás, teljesített termékértékesítés bevételét, ideértve különösen
 • a kizárólag az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységet szolgáló dolog jogátruházásának, illetve átengedésének ellenértékét, valamint
 • a részben az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységet szolgáló dolog jogátruházásának, illetve átengedésének ellenértékéből a dolog, illetve a jog korábbi alapcél szerinti (közhasznú) használatával arányos részt;
 • egyéb, gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő tevékenysége révén megszerzett bevételt, így különösen
 • a pénzeszköz betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezése révén megszerzett (elért) kamatot, osztalékot, árfolyamnyereséget és más bevételt,
 • az ingatlan megszerzése, használatának átengedése és átruházása révén megszerzett bevételt.

A bevételekhez tartozó fogalmak:

Feladatfinanszírozást szolgáló (normatív) költségvetési támogatás [Civil tv. 2. § 8.]: valamely közfeladat államháztartáson kívüli szervezet által történő ellátását, valamint e feladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, arányos működési költségeket finanszírozó költségvetési támogatás.

NONPROFIT KÉZIKÖNYV 2019 – szakkönyv

Működés, Számvitel, Adózás

Szerzők: Gottgeisl Rita(könyvvizsgáló, adószakértő, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozatának elnöke), Láng Noémi(adótanácsadó, könyvvizsgáló)

Adomány [Civil tv. 2. § 1.]: a civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás.

Befektetési tevékenység [Civil tv. 2. § 3.]: a civil szervezet eszközeiből történő értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység.

Költségvetési támogatás [Civil tv. 2. § 15.]: az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás, amelyet a támogató nem elsősorban ellenszolgáltatás ellenében, de konkrét program megvalósítása vagy meghatározott időszakban a támogatott szervezet működtetése érdekében nyújt. Költségvetési támogatás különösen:

 • a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
 • az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
 • az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
 • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint felajánlott összege.

Közszolgáltatási szerződés [Civil tv. 2. § 21.]: valamely közfeladat – vagy annak egy része – ellátására a szerv nevében történő ellátására kötött írásbeli szerződés. Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek azon közszolgáltatással kapcsolatban kötött szerződés, amelynek nyújtása jogszabályban meghatározott feltételeken alapuló engedélyhez van kötve.

Nem pénzbeli támogatás [Civil tv. 2. § 25.]: vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás, illetve vagyoni értékű jog részben vagy egészében, véglegesen vagy ideiglenesen, teljesen vagy részben ingyenesen történő átruházása vagy átengedése, illetve szolgáltatás biztosítása.