Nyári adócsomag 2019 – Társasági adó (1. rész)

Dr. Császár Zoltán adózás, társasági adó

Az ún. „nyári” adócsomag az idei évben nem csupán egyetlen vaskos salátatörvény – ahogy az a korábbi években jellemző volt –, hanem szerkezetileg még bonyolultabb: több jogszabályból tevődik össze.

Szerző: Dr. Császár Zoltán - adótanácsadó, Caesar Consulting

A feltöltési kötelezettség eltörlése
A 100 millió forint feletti éves árbevétellel rendelkező társasági adóalany adózók számára a legjelentősebb változás a társasági adóelőlegkiegészítési kötelezettség előírásának megszüntetése. A változás 2019. július 24-én lépett hatályba, és azokat az adózókat mentesíti a „feltöltési kötelezettség” teljesítése alól, amelyeknél a társasági adóelőlegkiegészítési kötelezettség teljesítésének határideje (a 2019. adóév utolsó hónapjának 20. napja) későbbi, mint 2019. július 24-e. Ugyanakkor az érintett adózók dönthetnek úgy is, hogy a 2019. adóévükben még eleget tesznek a társaságiadó-feltöltési előírásnak, és ebben az esetben – az állami adó- és vámhatóság felé tett nyilatkozatuk alapján – jogosulttá válnak az előlegkiegészítési kötelezettség terhére adófelajánlást tenni. (Azon adózók, akik úgy határoznak, hogy nem egészítik ki adóévük utolsó hónapjának 20. napjáig a társasági adóelőlegüket, nem élhetnek a 2019. adóév utolsó hónap 20. napján az adófelajánlás lehetőségével.)

A változással párhuzamosan az adóról történő rendelkezés (adófelajánlás) rendszere akként módosul, hogy a továbbiakban már csak a társasági adóelőleg-kötelezettségek teljesítésekor, illetve az éves elszámoló bevallás benyújtásával egyidejűleg lesz lehetőség az adófelajánlásra. Kedvező változás, hogy a havi, illetve negyedéves adóelőleg kedvezményezett célra történő felajánlásának értékhatára az adóelőleg összegének 50 százalékáról 80 százalékra nő.

Látható, hogy az előlegkiegészítési kötelezettség eltörlése kedvező a társasági adóalanyok számára, ugyanakkor az adófelajánlásban részesíthető szervezetek számára hátrányos lehet, hogy a továbbiakban év végén részükre nem lehet rendelkezni az adóról.

rendezveny

ADÓZÁS + SZÁMVITEL 2019 – konferencia
Szja, Tao, Áfa, Art, Hipa, Tbj, Kata, Kiva + Sztv, Pmt, Immateriális javak, tárgyi eszközök

Időpont: 2019. október 1-2., kedd-szerda
Előadók:  Gottgeisl Rita (könyvvizsgáló, adószakértő, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozat elnöke), Dr. Sallai Csilla (könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke)

Csoportos társasági adóalanyisággal kapcsolatos változások
A törvénycsomag több ponton is módosítja a Tao tv. csoportos társasági adóalanyiságra vonatkozó előírásait. A változások jellemzően kedvező irányban befolyásolják az érintett adózók adókötelezettségeit.

 • Eltörlésre kerül azon előírás, mely szerint a csoporttagok könyvvezetése pénznemének meg kell egyeznie. 2019. július 24-től nincs akadálya a csoport létrehozásának abban az esetben, ha az egyik adózó forintban, a másik pedig például euróban vezeti a könyveit.
 • Új szabály, hogy már nemcsak a működő, hanem az újonnan létrejövő adózók is kérelmezhetik, hogy egy csoportos társasági adóalany tagjává váljanak. Az előírás szintén 2019. július 24-től hatályos.
 • Adminisztratív egyszerűsítés, hogy a csoporttagoknak a továbbiakban már csak a csoportképviselő felé kell nyilatkozniuk az egyedi adóalapjukról (aki ennek alapján állítja össze a csoportos társasági adóalany társaságiadó-bevallását), az állami adó- és vámhatóság felé nem. A módosult szabályozás a hatálybalépést magában foglaló adóévre (általános esetben a 2019. adóévre) már alkalmazható.
 • Pontosítási céllal került megalkotásra az a szabály, mely szerint amennyiben a fejlesztési tartalék feloldására, illetve a jogdíjra jogosító immateriális jószágra tekintettel képzett lekötött tartalék feloldására vonatkozó szabályok alapján a csoportos társasági adóalany adózó valamely tagját pótlólagos adófizetési kötelezettség terhelné, a szankciós kötelezettség a csoportképviselő útján teljesíthető. A szabály az adócsomag kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, de átmeneti rendelkezés alapján már a hatálybalépés napját magában foglaló teljes adóévre alkalmazható.
 • Egyértelműsítésre kerül, hogy csoportos társasági adóalanyok esetén az adófelajánlásnál az átutalási akadályt jelentő, százezer forintot meghaladó adótartozás alatt kizárólag a társasági adónemen fennálló adótartozás értendő (tehát az egyes csoporttagok más adónemeken esetlegesen fennálló adótartozásait nem kell vizsgálni). A hatálybalépés napja 2019. augusztus 23.
 • Az adófelajánlásra vonatkozó szabályoknál egyértelműsíti a törvény, hogy azon adóelőlegekre nézve is tehető rendelkező nyilatkozat, amelyeket az adóhatóság ír elő. A rendelkezés 2019. július 24-től hatályos, de már a hatálybalépés napját magában foglaló teljes adóévre alkalmazható.
 • A korábbi szabályozás szerint, ha a csoportos társasági adóalanyiság megszűnését eredményező valamely körülmény év közben következik be, a csoportos adóalanyiság a megelőző üzleti év utolsó napján szűnik meg. 2019. július 24-től hatályos változás, hogy amennyiben az említett esetben a megelőző üzleti év utolsó napján a csoporttagság még nem állt fenn (illetve a csoportos társasági adóalany még nem létezett), akkor úgy kell tekinteni, mintha az nem jött volna létre.

Fejlesztési adókedvezményre vonatkozó előírások könnyítése
Az adózók számára lépcsőzetes formában hatályba lépő könnyítéseket vezet be az adócsomag a fejlesztési adókedvezmény-szabályok tekintetében.

 • július 24-én hatályba lépett azon módosítás, mely szerint az említett időpontot követően megkezdett és bejelentett, mikro-, kis- és középvállalkozások által végzett beruházások (kkv-beruházások) esetén a beruházási minimum értékhatár a korábbi 500 millió forintról kisvállalkozásoknál 300 millió, középvállalkozásoknál 400 millió forintra csökken.
 • A fejlesztési adókedvezményre vonatkozó módosítások második lépcsőjében 2020. január 1-jétől a létszám és bérköltség növelésére vonatkozó kötelezettségvállalás helyett – ilyen előírás volt pl. a jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházásoknál, a kedvezményezett települési önkormányzat közigazgatási területén megvalósított, jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékű beruházásoknál – a továbbiakban a Tao tv. létszámmegtartási kötelezettséget ír elő az adókedvezmény igénybevételének adóéveire (az említett időszakon belül a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma ne csökkenjen a beruházás megkezdését megelőző három adóév adataiból számított számtani átlagnak megfelelő létszámadat alá).
 • 2021-től a beruházási minimum értékhatár kisvállalkozásoknál 200 millió forintra, középvállalkozásoknál 300 millió forintra csökken.
 • 2022-től a beruházási minimum értékhatár kisvállalkozásoknál 50 millió forintra, középvállalkozásoknál 100 millió forintra csökken.

Kedvezőbbé válik a sportcélú ingatlanok üzemeltetési költségének támogatása
Emelkedik a kiállítható támogatási igazolások összértékének maximuma a sportcélú ingatlan üzemeltetéseinek költségeire nyújtott közvetlen támogatások esetén. A felső határ a sportcélú ingatlan üzemeltetési költségeinek 80 százaléka – eddig a limit a sportcélú ingatlan működési veszteségének 50 százaléka volt –, de maximum sportcélú ingatlanonként és támogatási időszakonként 600 millió forint (a korábbi 300 millió forint helyett). A változás 2019. július 24-én lépett hatályba, és első alkalommal a 2020/2021-es támogatási időszak tekintetében alkalmazandó.