SZJA 1% tudnivalók, aktualitások 2021-ben

Gottgeisl Rita Láng Noémi szja

Könyvelőként minden év szeptemberében szoktunk foglalkozni az SZJA 1%-kal. Egyrészt az adott évben a kedvezményezettek között szereplő civil szervezetek ilyenkor értesülnek arról, hogy tavaszi kampányuk mennyire volt sikeres, mennyi felajánlást gyűjtöttek, és ezek kiutalása is ilyenkor történik meg. Másrészt a listán még nem szereplők szeptember 30-ig regisztrálhatnak a következő évre, és amiről ritkán beszélünk, egy korábban már regisztrált szervezetnek, ha nem felel meg a feltételeknek, vissza kell vonnia a regisztrációját. Még egy fontos teendőnk van ilyenkor; megnézni, van-e még az év végéig elköltendő korábban kiutalt pénzmaradék (ebben az évben a 2019-ben kiutalt és a 19KOZ nyomtatványban tartalékolásként kimutatott SZJA 1% felhasználásának jár le a határideje), és ezt kommunikálni a civil szervezet felé.

Szerző: Gottgeisl Rita - adószakértő, könyvvizsgáló, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozatának elnöke

Mire figyeljünk a kiutalás előtt?

A szervezet számára felajánlott SZJA 1%-ok pontos összegéről a NAV értesítést küld, de a kiutalás előtt vizsgálja, hogy van-e adótartozása a szervezetnek, és amennyiben adótartozást talál, csak az azzal csökkentett összeget utalja ki ténylegesen a szervezet bankszámlájára. A visszatartott összegről végzést hoz, melyben megjelöli, hogy azt melyik adónemre (ami a folyószámlán is megjelenik) vagy más köztartozásra vezette át. Ebben az esetben a banki utalás mellett a végzésben szereplő összeget is könyvelni kell, és ez lesz az az összeg (a felajánlás teljes összege), melyet a jogszabályban meghatározott módon használhat fel a szervezet, és melyről el kell számolnia. 

Sokkal egyszerűbb megoldás, ha a szeptember 15-ig megkapott értesítést követően az adófolyószámlára rápillantva gyorsan rendeznénk a kiutalásig a fennálló tartozásokat, ezzel megtisztelve a felajánló magánszemélyeket.

Az elszámolás készítésekor külön soron fel kell tüntetni a köztartozás miatt ki nem utalt, felajánlott SZJA 1% összegét és a ténylegesen kiutalt SZJA 1% összegét az adott évről szóló KOZ nyomtatványban. A ki nem utalás kizárólag pénzügyi visszatartás, a felajánlott teljes összeg átutaltnak tekintendő, melyet ráadásul, mint az előbbiekben láttuk, adótartozásra vagy más végrehajtható tartozásra nem lehet felhasználni!

A felajánlott összegről szóló értesítéskor egy másik fontos dolog is felmerül; végig kell gondolni, hogy nem váltott-e bankot a szervezet. Él-e még az a bankszámlája, amit – esetenként évekkel ezelőtt – a regisztrációkor bejelentett. Amennyiben változás volt, az a következőkben bemutatott regisztrációs eljárás keretében rendezhető.

Jogosultsági feltételek – regisztráció, regisztráció visszavonása, kiutalási adatok módosítása

2015. január 1-jétől csak akkor lehet megkapni a felajánlott összeget, ha a szervezet előzetesen regisztrált az adóhatóságnál az EGYREG nyomtatványon (ebben az évben a 21EGYREG). A regisztráció során a szervezet 

 • az adatlapon kéri a regisztrálását az SZJA 1% felajánlásban részesülők közé, 
 • közli a kiutaláshoz szükséges adatait, 
 • nyilatkozik arról, hogy közhasznú tevékenységet végez,
 • csatolja a jogerősítő záradékkal ellátott bírósági végzést a nyilvántartásba vételről, illetve a hatályos létesítő okiratát, melyekkel a jogosultsági feltételek fennállását igazolja.

A regisztrációt egyszer kell elvégezni, mely a visszavonásig érvényes. A regisztráció visszavonását kezdeményezheti

 • ugyanezen a nyomtatványon maga a regisztrált kedvezményezett, továbbá 
 • a NAV is, ha a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy a szervezet már nem felel meg a törvényi feltételeknek. 

Amennyiben a szervezet életében olyan változás következik be, mely miatt már nem tud megfelelni az előzetes regisztráció feltételeinek, a változást követő 15 napon belül köteles ezt bejelenteni a NAV-nak! A változás dátumaként a változás bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésének dátumát, illetve – ha a változás nem a bíróságon bejegyzendő adat – a tudomásra jutás dátumát kell figyelembe venni.

CIVIL/NONPROFIT Szervezetek Működése 2021-2022 Képzés
Működés, Számvitel, Adózás (Változások + Aktualitások)

Időpont: 2021. október 5., kedd, 09.00–13.30
Előadók: Gottgeisl Rita, Láng Noémi
Helyszín (tantermi): MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.
TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE vagy VIDEÓ

Figyelem! Nem elegendő az a tény, hogy a szervezet szerepel az adott rendelkező évre az SZJA 1%-os kedvezményezettek listáján! Kizárólag az alábbi – a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szftv.) 4. § (1) bekezdésében megfogalmazott – körülmények folyamatos és együttes fennállása esetén jogosult az SZJA 1% fogadására:

 • a civil szervezet formája: egyesület (kivéve párt, biztosító egyesület, munkaadói és munkavállalói érdekképviselet) vagy alapítvány, közalapítvány, melyet
 • a bíróság legalább a rendelkező nyilatkozat évét megelőző két évvel nyilvántartásba vett,
 • székhelye belföldön található,
 • közhasznú tevékenységet végez (függetlenül attól, hogy rendelkezik-e a bíróságon bejegyzett közhasznú jogállással), és
 • közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

Ez persze bejelentés hiányában csak egy utólagos ellenőrzés során derülhet ki, mikor a NAV vizsgálni fogja, hogy a regisztrációt követően történt-e olyan változás, mely miatt a szervezetnek töröltetnie kellett volna magát a vizsgált időszakra vonatkozóan. Ha azt állapítja meg a vizsgálat, hogy 

 • a szervezet belföldi székhelye megszűnt,
 • már nem szerepel a létesítő okiratában közhasznú tevékenység, vagy a létesítő okiratában szereplő közhasznú tevékenységét nyilatkozatával ellentétben ténylegesen nem végzi, 
 • közvetlen politikai tevékenységet folytat,

azt a következtetést fogja levonni, hogy a szervezet nem volt jogosult az SZJA 1% fogadására, a kiutalt összeget jogtalanul használta fel.

Rövid kitérőként, a tisztánlátás érdekében két fogalommagyarázat: közhasznú tevékenységet végző civil szervezet az, aki 

 • valamely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3/A.§ (1) bekezdése szerinti állami vagy önkormányzati közfeladatot lát el közvetlenül vagy közvetetten [Civil tv. 2. § 20.],
 • mely közfeladat és az ellátása érdekében végzett tevékenység a létesítő okiratában a szervezet céljaként a közfeladatot előíró pontos jogszabályi hely megjelölésével szerepel, továbbá 
 • amennyiben a szervezet tagsággal rendelkezik (azaz egyesület), szintén a létesítő okiratban kinyilvánítja, hogy ezen tevékenysége végzése körében nyújtott közhasznú szolgáltatások mindenki számára (nem kizárólag a tagoknak) elérhető. [Civil tv. 34. §]

Közvetlen politikai tevékenységet folytató civil szervezet az, aki az alábbi tevékenységet folytatja:

 • párt érdekében végzett politikai tevékenység,
 • az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás,
 • a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás,
 • az Európai Parlament tagjának történő jelölés,
 • a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése.

Nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése.

Szintén az EGYREG nyomtatvány szolgál arra is, ha csupán a kiutaláshoz szükséges adatok változását kívánják megadni, mert például változik a bankszámla száma. A gyakorlat azt mutatja, hogy bankszámlaszám-változás esetén sajnos nem elég az általános változásbejelentőt (__T201CSZ) beadni, az 1% utalás miatt itt, a regisztrációt is módosítani kell!

A 2021. naptári év fordulójához közelítve mire kell figyelnünk az SZJA 1% felhasználással kapcsolatosan?

Háromféle SZJA 1% lehet most a civil szervezet bankszámláján:

 1. Olyan, 2019-ben kiutalt SZJA 1%, melyről a 2021. május 31-ig beadott 19KOZ nyomtatványon azt nyilatkoztuk, hogy 2020. év végéig nem költötte el a szervezet, azt a 2021-es évre tartalékolta, és a 20KOZ nyomtatványon mutatjuk majd be a felhasználását 2022. május 31-ig. 
 2. Olyan, 2020-ban kiutalt SZJA 1%, melyről még nem számoltunk el, az erről szóló 20KOZ nyomtatványt a 2021. évi beszámolóhoz kapcsolódva 2022. május 31-ig fogjuk megtenni.
 3. Olyan, 2021. évben kiutalt SZJA 1%, melyről még szintén nem számoltunk el, az erről szóló 21KOZ nyomtatványt a 2022. évi beszámolóhoz kapcsolódva 2023. május 31-ig fogjuk megtenni.

Égető teendőnk a 19KOZ-ban tartalékként kimutatott SZJA 1%-kal kapcsolatosan van, ugyanis a jogszabály szerint azt legkésőbb 2021. december 31-ig fel kell használni. Ezzel a résszel elszámolni ugyan majd csak a 20KOZ nyomtatványban kell, de akkor már késő lesz figyelmeztetni a civil szervezetet a felhasználáshoz kötődő jogvesztő határidőre.

A felhasználási kötelezettség mellett a civil szervezet figyelmét arra is fel kell hívnunk, hogy nem mindegy az, milyen ráfordításokat szeretne fedezni a beérkezett SZJA 1%-okból, annak ugyanis szigorú szabályai vannak.

Erről és a felhasználással kapcsolatos nyilvántartási szabályokról, illetve egy esetleges ellenőrzésre való felkészülésről a Könyvelők Lapja 2017/12. és 2018/10. havi számaiban olvashat részletesebben!

A felhasználásra nyitva álló időszakban fel nem használt, 5000 forintot meghaladó SZJA 1% összeget vissza kell utalni a NAV Magyar Államkincstárnál vezetett SZJA 103-as adónem számlájára, amit a NAV határozattal kér vissza.

Összefoglalva lássuk, milyen eseményeket tartalmaz még 2021 végéig a képzeletbeli SZJA 1% naptárunk!

Regisztrációval már rendelkező kedvezményezettek esetén:

 • Szeptember 15-ig a NAV értesítette a kedvezményezetteket a 2021-ben felajánlott SZJA 1% összegéről (internetes oldalán szeptember 13-án már közzétette).
 • Szeptember 30-ig a felajánlott összeg kiutalásra kerül.
 • Október 15-től kérhető a 21EGYAD nyomtatványon a 2021-ben SZJA 1%-ot felajánlók adata azon magánszemélyek esetén, akik ehhez a hozzájárulásukat megadták. A NAV 30 napon belül küldi meg ezt térítésmentesen (ha még nem történt meg, és szeretnénk megismerni a 2020. évre vonatkozóan is a felajánlók adatait, ennek kikérésére, a 20EGYAD adatlapon utoljára október 14-ig van lehetőség). Az adatok érzékeny személyes adatnak minősülnek, így a szervezetnek rendelkezni kell az adatbiztonságot garantáló szabályzattal (GDPR).
 • Emellett az EGYSTAT nyomtatványon 5 évre visszamenőleg lehet igényelni a szervezet részére érkezett felajánlásokra vonatkozó statisztikai adatokat (megismerhető adatok: felajánlott, érvényes, érvénytelen és el nem bírált nyilatkozatok száma megyénként és korcsoportonként).
 • December 31-ig fel kell használni (jogszerűen!) a 2019-ben kiutalt és 2020. december 31-ig el nem költött, a 19KOZ nyomtatványon tartalékolt összegként szereplő SZJA 1%-ot!

Regisztrációval még nem rendelkező civil szervezetek esetén egyetlen nagyon fontos határidő van ebben az évben: amennyiben szeretnének kedvezményezettként regisztrálni a 2022. évi rendelkező évtől, ezt a 21EGYREG jelű adatlapon tehetik meg 2021. szeptember 30-ig, ha a jogosultsági feltételeknek megfelelnek. Amennyiben ezt a határidőt elmulasztották, majd csak a következő évre regisztrálhatnak ezt követően jövő ilyenkor.