A 2013-as szja-bevallások módjai

Gottgeisl Rita bérszámfejtés, munkaügy , ,

Ha a munkáltató vállalja a munkáltatói-adómegállapítást, a magánszemélynek lehetősége ezt igénybe venni, vagy sem. Ha nem vállalja, akkor köteles erről tájékoztatást adni, ezzel egyidejűleg ismertetnie kell az adónyilatkozat és az egyszerűsített adóbevallás benyújtásának lehetőségeit.

Szerző: Gottgeisl Rita - adószakértő, könyvvizsgáló, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozatának elnöke

A 2013. évi jövedelmeiről a munkavállaló 2014. január 31-éig igazolást kapott. Ennek és egyéb kapott igazolásoknak a figyelembevételével az szja-bevallást négy formában lehet megtenni:

 • önadózással (1353),
 • munkáltatói-adómegállapítással (13M29),
 • egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel (1353NY),
 • adónyilatkozat – egyszerűsített önadózással („söralátét”-szerű adóbevallás 1353 Adónyilatkozat).

Munkáltatói-adómegállapítás

Ha a munkáltató vállalja az adó elszámolását, annak is kell nyilatkozni, aki nem kéri ezt. Az önadózásválasztása esetén a 13NY30-as nyilatkozatot kellett aláírni, és a munkáltatónak átadni 2014. január 31-éig.

A munkavállaló január 31-éig kérhette a 13NY29-es nyilatkozattal munkáltatójától a munkáltatói-adómegállapítást. Erre akkor van lehetősége, ha az adóévben adóköteles jövedelmet kizárólag munkáltatójától vagy egymást megszakítás nélkül követő több munkaviszonyából szerezte, és az adó megállapításához szükséges igazolásokat március 20-áig a munkáltatójának átadja.

Ennek vannak kizáró okai, ezek a teljesség igénye nélkül a következőek:

 • a munkáltatón kívül máshonnan is részesült jövedelemben,
 • bármely jövedelmével szemben tételesen kíván költséget elszámolni,
 • évek között megosztandó végkielégítésben részesült,
 • alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásból jövedelmet kapott,
 • az előző években valamilyen kedvezmény miatt levont adó növelt összegű visszafizetésére kötelezett (például lakáscélú kedvezmény, biztosítások kedvezménye, önkéntes kölcsönös egészségpénztári kedvezmény),
 • tőzsdei ügyletből származó jövedelme volt,
 • értékpapír árfolyamnyereségéből származó jövedelme volt,
 • ingatlan-bérbeadásból származó jövedelme volt,
 • ingatlant értékesített,
 • osztalékot kapott,
 • mezőgazdasági őstermelő volt, és nem tett egyszerűsített bevallási nyilatkozatot,
 • egyéni vállalkozó,
 • fizető vendéglátóként tételes átalányadózást választott,
 • nem belföldi illetőségű magánszemély,
 • az adóévben olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható, vagy a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott,
 • adókedvezményt kíván érvényesíteni.

A munkavállalók munkáltatói-adómegállapítási kérelme jogilag adóbevallásnak minősül.

A munkáltatói-adómegállapítás elkészítésének határideje 2014. május 20-a.

Az adó és a már megfizetett adóelőleg különbözetét a május havi bérfizetéskor kell levonni. Az adóhátralék-levonás nem haladhatja meg a nettó munkabér 15%-át. Amennyiben az adóhátralékot nem lehet egy összegben a május havi fizetésből levonni, további két hónap fizetéséből kerül levonásra a még fennálló adóhátralék. Az ezek után is fennmaradó összegről értesíteni kell az adóhatóságot, és a további adóbeszedés ügyében ők fognak eljárni. Ugyancsak értesíteni kell az adóhatóságot, ha az adóhátralék-levonást azért nem lehet teljesíteni, mert a munkavállaló munkahelyet változtatott.

A munkáltatói-adómegállapítást választó magánszemélyekről 2014. február 13-áig nyilatkozni kellett a 08-as bevalláson.

Az elmúlt két évben sok gondot okozott, hogy a magánszemélyek megtették a nyilatkozatukat, bár nem tehették volna meg. Véleményem szerint a munkavállaló nyilatkozata a munkáltatói-adómegállapítás választásáról adóbevallásnak minősül. Fel kell hívni a figyelmet erre, és aki nem biztos abban, hogy minden adatot ismer már, amikor megteszi a nyilatkozatát, annak javasoljuk, hogy inkább válassza az önadózást.

Ha a nyilatkozat ellenére elkészíti a munkavállaló az adóbevallást, az adóhatóság felhívására, a felhívás kézbesítésétől számított 15 napon belül igazolhatja, hogy munkáltatói-adómegállapítás választására nem volt jogosult.

Amennyiben a magánszemély a felhívásra határidőn belül nem válaszol, vagy nem igazolja, hogy munkáltatói-adómegállapítás választására nem volt jogosult, úgy az adóhatóság a magánszemély által benyújtott adóbevallást abban az esetben sem dolgozza fel, ha annak benyújtása megelőzte a munkáltatói-adómegállapítás adóhatósághoz továbbításának időpontját. Amennyiben a magánszemély a felhívásra igazolja, hogy munkáltatói-adómegállapítás választására nem volt jogosult, az adóhatóság az adózó bevallását feldolgozza azzal, hogy a kiutalásra nyitva álló határidőt az igazolás benyújtásának napjától kell számítani.

Az adóhatóság tájékoztatása szerint idén szigorúan fogják azt ellenőrizni, hogy annak, aki munkáltatói-adóelszámolást választott, van-e beadva 53-as bevallása, és ha igen, azt nem fogják feldolgozni, amíg a munkáltatói elszámolás be nem érkezik. A 08-as bevallásokon közölt információk alapján tudja az adóhatóság, ki választott munkáltató elszámolást.

Önadózás

Önadózás választása esetén a munkavállaló a megkapott igazolások alapján az adóhatóságtól kapott vagy az interneten letöltött 1353-as nyomtatványon teszi meg az adóbevallását 2014. május 20-ig. 2014-re egyszerűbbé tették a kitöltő program és az 1353-as bevallások egyes formáinak letöltést a NAV honlapjáról.

Egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel

Ennek választása esetén a 1353NY nyilatkozatot kellett kitölteni, aláírni és az adóhatósághoz 2014. február 17-éig eljuttatni. Ebben nyilatkozni kell az adóhatóság nyilvántartásában nem szereplő adatokról, tényekről, körülményekről is. Ezen kívül semmilyen dokumentumot nem kell megküldeni.

Az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján elkészíti az adóbevallást, és az abban szereplő adatokról2014. április 30-áig értesíti az adózót. Amennyiben az érintett egyetért a megküldött adóbevallás tartalmával, nincs egyéb teendője.

Ha nem ért egyet, kezdeményeznie kell az adatok kijavítását. Az elfogadott adatokat tartalmazó bevallást2014. május 20-áig kell az adóalanynak aláírásával ellátva az adóhatóság részére visszaküldeni. Ezzel egyidejűleg rendelkezhet adója 1%-ainak felhasználásáról. Akinek van ügyfélkapus hozzáférése, annak lehetősége van a nyilatkozatot elektronikusan beküldeni.

Sok feltétele van, ki kérheti az adóhatósági közreműködést, ezeket az Szja tv. 12. §-a tartalmazza:

 • kizárólag olyan bevallásköteles bevételt szerzett, amelyből kifizető (munkáltató) adót/adóelőleget vont le, és/vagy
 • ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem miatt van adókötelezettsége,
 • nem volt egyéni vállalkozó, vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét az adóév egészében szüneteltette,
 • mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből adóköteles bevétele nem származott, és
 • nem köteles adóhatósági közreműködés nélküli bevallást benyújtani.

Nem zárja ki az egyszerűsített bevallást, ha a magánszemély családi kedvezményt, adókedvezményt érvényesít, vagy az adójáról rendelkezik.

Adónyilatkozat – egyszerűsített önadózás

A 1353-as Adónyilatkozat feltételeit a törvény 11/A § tartalmazza. Ez alapján az tehet bevallást, aki a következőknek megfelel:

 • 2013-ban kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól (adóelőleget megállapító munkáltatónak kell tekinteni azt a kifizetőt is, amely a magánszemély részére bért fizet ki, valamint a személyes közreműködés ellenértékét kifizető társas vállalkozást is), kifizetőtől szerzett jövedelmet;
 • az adóelőleget megállapító munkáltató(k) által levont adó, adóelőleg és a ténylegesen fizetendő adó különbözete az adóévben az 1000 Ft-ot nem haladja meg;
 • az adóévben az előző pontba nem tartozó kifizető(k) az adót hiánytalanul levontá(k);
 • költséget (kivéve a 10% költséghányadot) az adóelőleg megállapítása során nem számol(t) el;
 • az adóévben belföldi illetőségű volt;
 • az adóévben nem volt egyéni vállalkozó, vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét az adóév egészében szüneteltette;
 • mezőgazdasági őstermelőként nem köteles adóbevallás benyújtására, és nem él a nemleges nyilatkozat benyújtásával;
 • az adóévben nem választotta fizető-vendéglátó tevékenységére a tételes átalányadózást;
 • az adóévben nem szerzett ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet;
 • az adóévben nem szerzett olyan jövedelmet, amely után egészségügyi hozzájárulást kell(ett) fizetni;
 • az adóévben nem választotta az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherfizetést;
 • az adóévben nem szerzett külföldön (is) adóztatható jövedelmet;
 • az adóévben nem kapott osztalékelőleget, továbbá jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót nem számol el;
 • az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem ad; továbbá
 • az adóelőleg megállapítása során az összevont adóalapjából családi kedvezményt megosztás nélkül;
 • az adóból súlyos fogyatékosság miatti adókedvezményt nem érvényesített, vagy csak egy adóelőleget megállapító munkáltatónál érvényesített.

A 2013. évi jövedelemről kiadott igazolás tartalmazza, hogy lehetséges-e a magánszemélynek adónyilatkozatot tenni. Így, ha máshonnan nem volt jövedelem, ez alapján minden információ megvan a választáshoz.

Az M30-as nyomtatvány kitöltési útmutatójában az adóhatóság azt írja, hogy az év végi igazolásokat mindenkinek ki kell adni, aki csak egy napot is dolgozott 2013-ban a kifizetőnél. Így annak is ki kell adni, aki év közben kilépett, és ekkor kapott igazolást az addig megszerzett jövedelmeiről. Erre – állítólag – azért van szükség, mert az év közben kiadott igazolásokon nem szerepelt annak megállapítása, hogy a magánszemély jogosult-e adónyilatkozatot tenni.

Ez az előírás, megint sok felesleges munkát jelent a kifizetőknek, és sok problémát okoz a jövedelemben részesülőknek, mert nem egy, hanem több igazolásból kell kigyűjteniük 2013. évi jövedelmüket. Nem szabad elfelejteni, hogy az előző munkáltatótól származó jövedelmet a következő munkáltató is közli a kiadott nyilatkozaton.