Civil szervezetek áfamentes tevékenysége

Gottgeisl Rita Láng Noémi civil szervezetek

A számviteli előírásokat tekintve, az ebben a fejezetben szereplő bevételeket a kettős könyvvitel rendszerében az „Értékesítés nettó árbevétele” soron kell szerepeltetni. Ezen belül legalább a következő megbontás szükséges, hogy a beszámolóban megfelelően adatot tudjunk szolgáltatni: Értékesítés nettó árbevétele = alaptevékenység bevétele + vállalkozási tevékenység bevétele.

Szerző: Gottgeisl Rita - adószakértő, könyvvizsgáló, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozatának elnöke

A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adómentes tevékenységek

Az áfatörvény szerint mentesek az adó alól a bírósági vagy más hatósági nyilvántartásba bejegyzett, alapszabállyal (alapító okirattal) és tagsággal rendelkező, alapszabályuk (alapító okiratuk) szerint és ténylegesen is nyereségszerzésre nem törekvő személyek, szervezetek által a tagjaik részére teljesített szolgáltatásnyújtások és az azokhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítések,

 • amelyeknek kizárólagos vagyoni fedezete az alapszabállyal összhangban meghatározott, minden tagra kötelező tagsági díj, egyéb hozzájárulás, a kapott államháztartási támogatás és egyéb adomány, valamint a saját tevékenységből származó nyereség, amely a Tao tv. szerint az adózás előtti eredményt csökkenti, és
 • amelyek a közös érdekeknek megfelelően társadalmi, politikai, munkavállalói vagy munkáltatói, illetve egyéb, szakmai érdekeket képviselő vagy azt védő, vallási vagy más lelkiismereti, hazafias, humanitárius, karitatív és hagyományőrző célokat szolgálnak. [Áfa tv. 85. § (1) l)] 

Ez a jogszabályhely tehát általánosságban mentesíti az egyesületek tagok számára végzett tevékenységét az adó alól.

Egy másik mentesülési lehetőség, mikor a nonprofit szervezet közszolgáltatóként lát el bizonyos feladatokat, végez tevékenységeket, amelyek a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adómentesnek minősülnek. [Áfa tv. 85. § (1)]

A törvény szempontjából közszolgáltatónak minősül [Áfa tv. 85. § (4)] 

 • az egyesület, a civil társaság, az országos sportági szakszövetség az alapszabályban megjelölt tevékenysége tekintetében;
 • az alapítvány az alapító okiratban megjelölt tevékenysége tekintetében;
 • az általuk fenntartott intézmény az alapító okiratában megjelölt tevékenység tekintetében;
 • a közhasznú nonprofit gazdasági társaság az alapító okiratban, a társasági szerződésében megjelölt tevékenység tekintetében;
 • a közhasznú civil szervezet az alapszabályban (alapító okiratban) megjelölt közhasznú tevékenység tekintetében.

Ha tehát a nonprofit szervezet, mint ilyen végzi a következő tevékenységeket, szintén mentesül az adó alól

 • a humánegészségügyi ellátás keretében teljesített szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó sérült- vagy betegápolás és sérült- vagy betegszállítás, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés;
 • a szociális ellátás keretében teljesített szolgáltatásnyújtás – az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg – és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés;
 • a gyermek- és ifjúságvédelem keretében teljesített szolgáltatásnyújtás – az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg – és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés;
 • a bölcsődei ellátás keretében teljesített szolgáltatásnyújtás – az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg – és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés;
 • a köz- és felsőoktatás, továbbá az Áfa tv. 85. § (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás vagy képzés keretében teljesített szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás – az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg –, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés;
 • a sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás olyan természetes személy részére, aki azt sportolása, testedzése érdekében veszi igénybe, vagy olyan egyéb személy, szervezet részére, amely azt természetes személy javára történő közvetlen biztosítása érdekében veszi igénybe, kivéve az uszoda- és strandfürdő-szolgáltatást, a sportesemény megtekintését, valamint a sportolást, testedzést szolgáló ingatlan (ingatlanrész) bérbeadását;
 • népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti termékek kiállításának, vásárának és bemutatójának szervezése, rendezése és az ahhoz szorosan kapcsolódó, jogszabály által meghatározott minősítés szerint zsűriszámmal ellátott, egyedi vagy meghatározott példányszámban, nem ipari gyártástechnológiával előállított népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti termék értékesítése.

Látható, hogy a felsorolt tevékenységek csak akkor lesznek adómentesek, ha azokat a felsorolt szervezetek nyújtják. Amennyiben egy adott szervezet cél szerinti tevékenységében nem szerepel a tevékenység, akkor azt ő nem végezheti adómentesen.

Aki kizárólag a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adómentes tevékenységet végez, és ezt bejelenti az adóhatóságnak, annak nem kell adóbevallást tennie, de nem jogosult általános forgalmi adó levonására sem.

Azonban, ha emellett olyan tevékenységet is végez, amely adóköteles, akkor általános forgalmi adót kell, hogy felszámítson az értékesítésről kiállított számláiban. Ha a bejelentkezéskor (vagy később a működés során) az alanyi mentességet választotta, akkor nem kell az egyéb értékesítésekor sem adót felszámítania.

Sajátos jellegükre tekintettel adómentes tevékenységekre adókötelesség választása

Vannak olyan tevékenységek, melyek alapvetően a sajátos jellegükre tekintettel adómentesek, bármely gazdálkodó végzi is, de lehetőség van arra, hogy aki ezt végzi, az adóalanyiságot válasszon [Áfa tv. 88. §]. Ilyen, a civil szervezetek szempontjából is fontos tevékenység: az ingatlan bérbeadása és értékesítése [Áfa tv. 88. § (1) és 86. § (1) j, k, l]. Amikor egy szervezet ingatlant kíván bérbe adni, vagy értékesíteni, akkor lehetséges, hogy adókötelezettséget válasszon erre a tevékenységére.

Aki adót számít fel a számlában, az adóbevallásra kötelezett, és az ehhez szükséges nyilvántartásokat is vezetnie kell.

Az adóköteles értékesítéshez kapcsolódóan lehetőség van a tevékenységhez kapcsolódó költségszámlákban előzetesen felszámított áfa levonására.

A témáról bővebben az Adózás/Számvitel szaklap 2021. áprilisi számában olvashat.