Fontos határidő a civil szervezetek számára

Gottgeisl Rita Láng Noémi nonprofit , , ,

2014 márciusában már írtunk arról, hogy 2014. szeptember 30-a fontos határidő lesz azoknak a civil szervezeteknek, akik szeretnének az szja 1% felajánlásából részesülni. A 2013. évre vonatkozóan még nem, 2015-től azonban megváltozik az szja 1% felajánlásának rendszere, amellyel kapcsolatban már idén is számos teendő merül fel.

Szerző: Gottgeisl Rita - adószakértő, könyvvizsgáló, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozatának elnöke

A 2013. évi adóbevallás elkészítése során az szja 1%-ok felajánlásának menete és feltételei nem változtak 2014-ben: felajánlást az a 2 évvel ezelőtt (2012. évet megelőzően) jogerősen nyilvántartásba vett civil szervezet kaphat, aki megfelel a kedvezményezetté válás egyéb feltételeinek. A magánszemélyek nyilatkozatainak feldolgozása után most küldi meg a NAV az értesítést a civil szervezetnek a felajánlott összeg nagyságáról, és a felhívást, hogy igazolja az szja 1% fogadásához szükséges feltételeknek való megfelelést.

Ezt az igazolást a szervezet a 1437A jelű nyomtatvány kitöltésével teheti meg a felhívás kézhezvételét követő 30 napon belül. A 1437A Adatlap már több éve azonos tartalmú: a szervezet azonosító adatai mellett meg kell adni a levelezési címét, a képviselő nevét és elérhetőségét, lakcímét és telefonszámát. A második oldal kitöltésével teszi meg a szervezet a nyilatkozatát a feltételek fennállásáról.

A NAV a feltételeknek való megfelelés esetén a 2014-ben felajánlott szja 1%-ot december 15-ig kiutalja a kedvezményezett szervezetnek. A feltételek a következők:

  1. A civil szervezet már 2012. január 1-je előtt bejegyzett egyesület vagy alapítvány legyen (kivéve a párt, a biztosító egyesület, az érdekképviseleti szerv).

Erre főleg azok a szervezetek figyeljenek, akik 2011 vége felé adták be a bejegyzési kérelmüket, de a bejegyzésükről szóló bírósági határozat kelte már 2012. január 1-je utánra esik. Ezek a szervezetek még nem felelnek meg ennek a feltételnek, így ők 2014-ben nem részesülhetnek a felajánlásokból.

  1. A civil szervezet székhelye Magyarországon van. Ezt is a bírósági bejegyzés tartalmazza.
  2. A szervezet közhasznú tevékenységet kell, hogy végezzen, erről nyilatkozatot kell tennie.

Nem szükséges, hogy közhasznú jogállással rendelkezzen, de az elengedhetetlen, hogy legalább egy, a létesítő okiratba foglalt alapcél szerinti tevékenysége közhasznú legyen, és erre a létesítő okiratban hivatkozzon.

  1. A szervezet közvetlen kapcsolatban nem lehet a politikával, azaz függetlennek kell lennie politikai pártoktól, azokat semmilyen módon nem támogathatja. A függetlenségét azzal tudja alátámasztani, ha a politikai tevékenység kizárását a szervezet létesítő okirata is tartalmazza.

Amennyiben a nyilatkozatok alátámasztásához szükséges, hogy a szervezet okiratokat (létesítő okirat, bírósági végzés) is bemutasson, ezeket csatolva meg kell küldeni az adóhatóságnak. A csatolást elektronikusan is meg lehet tenni a kitöltött nyomtatványhoz pdf-formátumban, vagy lehetséges papír alapon, postai úton is megküldeni. Nincs szükség erre, ha a szervezet az előző években már igazolta a feltételek meglétét. Lehetőség van a nyomtatványon erről a tényről nyilatkozni.

2014-től már nem kell nyilatkozni arról, hogy a szervezetnek nincs adótartozása. Az adóhatóság a köztartozás meglétét az összeg kiutalása előtt vizsgálja majd. Ha ekkor köztartozása lesz a szervezetnek, a felajánlott összegből először a köztartozást rendezi a hatóság, és csak az ezt követően fennmaradó összeget utalja át.

Méltányossági kérelemre csak akkor lesz szükség, ha a szervezet a 30 napos benyújtási határidőt elmulasztja. Ekkor érdemes már a benyújtással egyidejűleg a 02. oldalon a nyilatkozatot is megtenni. Kivételes méltányosságot akkor kaphat egy szervezet, ha igazolni tudja, hogy a felajánlott 1% ki nem utalása céljainak megvalósulását veszélyezteti. Ehhez be kell mutatnia, hogy céljainak megvalósulásához milyen források állnak rendelkezésre, a költségvetése alapján milyen kiadások várhatók, és a kettő között nagy lenne a szakadék, ha nem kapná meg a felajánlott összeget.

A kitöltendő 1437A nyomtatvány az eddig megszokottakon túl tartalmaz egy B rovatot is, mely arra szolgál, hogy a szervezet 2015. január 1-jétől kérelmezze regisztrációját az adóhatóság nyilvántartásában. Miért van erre szükség? 2015-től az szja 1% felajánlás rendszere megváltozik; kizárólag az adóévet megelőző szeptember 30-ig előzetesen regisztrált, majd a NAV honlapján közzétett kedvezményezett szervezetek gyűjthetnek szja 1%-ot. Azért, hogy csak regisztrált szervezetnek ajánlják fel az adóalanyok az 1%-ukat, az adóhatóság minden év január 1. napjáig közzéteszi honlapján a felajánlásra jogosult szervezet adószámát, nevét és székhelyét. A határidő elmulasztása jogvesztő. Azaz ha egy szervezet 2014. szeptember 30-ig nem regisztrál a NAV-nál a nyomtatvány benyújtásával, akkor a 2014. évi szja-bevallások során felajánlott összeget nem fogják neki átadni.

Hogyan nyújthatják be regisztrációs kérelmüket azok, akik nem kötelezettek 1437A nyomtatvány benyújtására? Erre szolgál az újonnan megjelent 14EGYREG nyomtatvány, amely mind a regisztráció megtételére, mind a regisztrációs kérelem visszavonására szolgál. Akkor is ezt a nyomtatványt kell majd beadni, ha csupán a kiutaláshoz szükséges adatok változását kívánják megadni, mert például változik a bankszámlaszám.

A szervezet a regisztráció során a feltételek fennállásáról előre nyilatkozik. Ezt követően nem lesz szükség arra, hogy minden évben külön nyilatkozat készüljön a feltételek fennállásáról. Ez nem jelenti azt, hogy a továbbiakban olyan szervezet is kaphatna felajánlást, aki nem felel meg a követelményeknek. Ezután nem az adóhatóság felhívására kell nyilatkozni, hanem a szervezet kötelezettsége lesz figyelni arra, hogy 15 napon belül nyilatkozzon, ha a feltételek közül bármelyik nem teljesül. A nyilatkozat visszavonásakor az adóhatóság törli a civil szervezetet a nyilvántartásból. Akkor is törlésre kerül a szervezet az adatbázisból, ha az adóhatóság megállapítja: a szervezet nem végez közhasznú tevékenységet.

A szervezet adatait a szokásos módon kell megadni, de újdonság, hogy már nem szükséges szerepeltetni a képviselő személyes adatait, címét és telefonszámát. A 01. lapon tehetjük meg a nyilatkozatot arról, hogy a szervezet közhasznú tevékenységet végez. A többi feltétel fennállását első ízben a fentiekben felsorolt dokumentumokkal és módon kell igazolni.

Aki egyszer egy korábbi évi nyilatkozat megtételekor már elküldte az alátámasztó okiratait a hatóságnak (és azok nem változtak), de most ezt a nyomtatványt tölti ki, csak arról nyilatkozik, hogy az előző években már megtörtént a dokumentumok megküldése a feltételek igazolására. Ekkor a 2. és a 3. pontban szereplő kockába X-et kell tenni!

A 02. oldalon kell megadni, ha már nem felel meg a feltételeknek a szervezet, a változás okának és időpontjának megadásával együtt.

Összefoglalva a teendőket

Akik az adóhatóság felhívására a 1437A nyilatkozatot teszik meg, a 2014. évi kiutaláshoz megteendő nyilatkozattal együtt kérhetik a 2015. évre és az azt követő évekre a regisztrációjukat a nyomtatvány 01. lap B pontjában.

Fontos, hogy ha a 2015. évre is regisztrálni kívánnak, akkor a nyomtatványt feltétlenül szeptember 30-ig be kell adni! Ha ezt a határidőt elmulasztja a civil szervezet, a határidő elmulasztása miatt a méltányosságot, csak a 2014. év vonatkozásában teheti meg, 2015-re vonatkoztatva a határidő elmulasztása jogvesztő.

Akik 2014-re nem tesznek 1437A nyilatkozatot, akár azért, mert nem feleltek meg a feltételeknek, akár azért, mert nem kaptak felajánlást, így nem hívta fel erre őket az adóhatóság, és 2015. évtől szeretnének részesülni a számukra felajánlott 1%-ból, azoknak 2014. szeptember 30-ig be kell adniuk a 14EGYREGadatlapot. Számukra is jogvesztő a határidő elmulasztása.

Ezt követően csak akkor lesz teendője a szervezetnek, ha bármilyen olyan változás történik, ami alapján nem állnak fenn a feltételek. Ekkor a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell beadni az EGYREG adatlapot (2014-ben 14EGYREG).

További változások 2014-ben

Az szja 1% felajánlás és kiutalás és a cikkünkben most nem tárgyalt felhasználás szabályainak változásán kívül 2014-ben még számos, a civil szervezetek életébe újabb változást hozó határidő következett be, illetve jogszabály lépett vagy a közeljövőben lép hatályba.

Az egyik, hogy a civil szervezetek létrehozását és működését is szabályozó Polgári Törvénykönyvetújrakodifikálták, amely 2014. március 15-én életbe lépett. Ugyan az új Ptk. szerinti megfelelésre kétéves türelmi időt hagyott a jogalkotó, egy másik, a Civil törvényben meghatározott türelmi idő viszont lejárt, miszerint 2014. május 31-én a régi közhasznúsági feltételek szerint működő civil szervezeteknek is meg kell felelni az új, 2012. január 1-jétől hatályos új közhasznúsági feltételeknek. Miután ehhez létesítőokirat-módosításra volt szükség a civil szervezetek jelentős részénél, akik ezt az új Ptk. hatálybalépését követően tették meg, azoknak már az új polgári jogi kódexhez is hozzá kellett igazítaniuk létesítő okiratukat. A Civil törvény hatálybalépését követően bejegyzett szervezeteknek pedig azért volt fontos a 2014. május 31-ei határnap, mert ezt követően nyílt meg a lehetőségük, hogy közhasznú minősítést szerezhessenek.

Jelen pillanatban a civil szervezetekhez a (változás)bejegyzést végző törvényszékekről folyamatosan érkező hiánypótlások alapján metamorfózison áteső és megszülető, az új jogszabályoknak megfelelő, a bíróságok által is elfogadott létesítő okiratokon keresztül kaphatunk majd képet arról, hogy a bírósági gyakorlat mivel fogja kitölteni az új Ptk. keretrendelkezéseit és az új közhasznúság tartalmát.

További fontos változás az intézményi beszámolók közzétételére vonatkozó kötelezés is, a 2014. évi beszámolóktól kezdődően.

Ezekre a változásokra – melyek hatásai a 2015-ös évben, a 2014. évi beszámolók készítésének időszakában fognak kicsúcsosodni – fel kell készülni, és természetesen hatásaikat a számvitelben és az adózásban is le kell követni.