Határidők a civil szervezetek életében 2014-ben

Gottgeisl Rita Láng Noémi nonprofit , , ,

A civil szervezetek számára az idei május 31-e olyan fontos dátum, melyre időben fel kell készülni. Eddig a dátumig kell a – már mondhatjuk – megszokott módon a szervezet 2013. évről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét közzétenni és elszámolni a 2013-ban felhasznált szja 1%-kal. Újdonságként szintén eddig a dátumig lehet adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot tenni a társasági adóban, illetve a közhasznúvá minősítés határpontja is ez a dátum, a régi és az új szabályok alkalmazása között. Mivel ebben az évben május 31-e munkaszüneti napra esik, a gyakorlatban az ezt követő munkanapra, azaz 2014. június 2-ára csúszik a határidő.

Szerző: Gottgeisl Rita - adószakértő, könyvvizsgáló, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozatának elnöke

Beszámoló

A civil szervezet a beszámolója elkészítése előtt lezárja nyilvántartásait, és egyezteti a könyveléssel. Az egyeztetett adatokból kell a különböző formák közül kiválasztott – és a könyvvezetés módjának megfelelő – beszámolót összeállítani.

A civil szervezetnek mérlegképes könyvelőt vagy okleveles könyvvizsgálót kell alkalmaznia a könyvviteli munkához

 • az egyéb szervezetnél, a közhasznú egyéb szervezetnél, ha vállalkozási tevékenységet is végez, és az ebből származó árbevétele a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában (ennek hiányában a várható – éves szintre számított – árbevétele a tárgyévben) meghaladja a 10 millió Ft-ot [224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. § (2)],
 • a vállalkozási tevékenységet is végző közalapítványnál értékhatártól függetlenül mindig. [224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. § (1)]

A beszámoló formája lehet

 • egyszeres könyvvezetés esetén: egyszerűsített beszámoló [224/2000. (XII. 19.) Korm. rend. 1–2. sz. melléklet];
 • kettős könyvvezetés esetén– egyszerűsített éves beszámoló [224/2000. (XII. 19.) Korm. rend. 4–5. sz. melléklet],– éves beszámoló [Sztv. 1–3.sz. melléklet],
  de ebben az esetben is biztosítani kell a szervezet alap- és vállalkozási tevékenységéből származó bevételeinek, költségeinek, ráfordításainak (kiadásainak), valamint a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének elkülönítetten történő bemutatását. [224/2000. (XII. 19.) Korm. rend. 6. § (7)]

A civil szervezet köteles az üzleti évről szóló beszámolóját a jóváhagyásra jogosult testület elé terjeszteni, hogy az elfogadhassa.

Minden civil szervezet köteles – a közhasznú besorolás meglététől függetlenül – beszámolója jóváhagyásával egyidejűleg, azzal összhangban közhasznúsági mellékletet készíteni, melyet a legfőbb szervvel el kell fogadtatnia [Civil tv. 29. § (3)]. A közhasznúsági mellékletben az adatokat a beszámoló adataival egyezően kell szerepeltetni.

A képviseletre jogosult személy által aláírt beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet, és ha kell, az ezek felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgáló jelentést letétbe kell helyezni és közzé kell tenni minden év május 31-éig. [Civil tv. 30. § (1)]

Kötelező a könyvvizsgálat [224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 19. § (1)]

 • minden közalapítványnál, illetve ha a köztulajdon védelme azt megkívánja,
 • az egyéb szervezetnél, a közhasznú egyéb szervezetnél, ha a vállalkozási tevékenységből származó árbevétele a megelőző két év átlagában (ezek hiányában a várható – éves szintre számított – tárgyévi bevétele) meghaladja a 300 millió Ft-ot.

A civil szervezet saját döntése alapján is felkérhet könyvvizsgálót beszámolója felülvizsgálatára. A könyvvizsgálót az előző év beszámolójának elfogadásakor vagy év közben alakult szervezetnél az üzleti év fordulónapja előtt kell megválasztani.

Az egyszeres könyvvitelt vezetők számára a PK-141 számú, a kettős könyvvitelt vezetők számára a PK-142számú nyomtatvány áll rendelkezésre a közzétételhez. A http://www.civil.info.hu/intezze-el honlapon elérhetők a formanyomtatványok, amelyeket az általános nyomtatvány kitöltő program (ÁNYK program) segítségével lehet kitölteni, beküldeni azonban jelenleg még ügyfélkapus hozzáférés esetén sem lehet elektronikus módon – kizárólag papír alapon, postán.

A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet tehát papír alapon kell az Országos Bírói Hivatalnak megküldeni, egy eredeti példányban tértivevényes levélként a 1363 Budapest, Pf. 24 címre.

http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/gyakorlati-tajekoztato

2013. január 1-je és 2014. május 30-a között lehetőség van a Civil törvény hatálybalépését megelőző korábbi két év (2010, 2011) beszámolóját is közzétenni az OBH részére történő megküldéssel [Cbtv. 105. § (2)]. Az OBH a részére megküldött beszámolókat az általa vezetett országos névjegyzékben közzéteszi.

http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke

Ha a civil szervezet rendelkezik saját honlappal, a közzétételt ott is meg kell tenni, és folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani (a 2013. évi beszámolót 2017. május 31-éig!).

2014. január 1-jei hatállyal a Civil törvény a civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységére is kiterjeszti a beszámoló-készítéshez kapcsolódó közhasznúsági melléklet elkészítésére, valamint a letétbe helyezésre vonatkozó kötelezettséget [Civil tv. 28. § (4)]. Ezek a szervezeti egységek számviteli beszámolót, adóbevallást a vonatkozó jogszabályok szerint eddig is készítettek, de azt letétbe helyezni, közzétenni nem kellett. Az új szabályozás szerint letétbe helyezési kötelezettségüknek első alkalommal 2014. évről 2015. május 31-éig kell eleget tenniük, de ezt saját választás szerint már a 2013. évre is megtehetik. [224/2000. Korm. rend. 28. §]

Adóbevallást helyettesítő nyilatkozat

2014. január 1-jétől hatályos az Art. 31. § (5) módosulása, mely szerint adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot tehet a civil szervezet, ha az adóévben vállalkozási tevékenységből bevételt nem szerzett, illetve ehhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számolt el. A nyilatkozatot a 2013-as évre vonatkozóan a 1301-es számú nyomtatványon lehet beadni az első oldal „E” blokkjában elhelyezett X-szel, a korábbi évekkel ellentétben az adóévet követő év február 25-e helyett május 31-éig.

http://www.nav.gov.hu/data/cms278997/1301_Kitoltesi_utmutato_2014.01.01_tol_131231.pdf

Minden más esetben a társasági adóról a 1329-es bevallást kell megtenni ugyanezen határidőig, akkor is, ha a szervezetnek adófizetési kötelezettsége nem keletkezett az adott adó-megállapítási időszakban.

1% elszámolása

A 2012-ben, valamint az ezt megelőző években kiutalt, de a 11KOZ nyomtatványban tartalékolt összegként kimutatott, 2013-ban (illetve a kiutalást követően már 2012-ben) felhasznált összegekről a 12KOZ számú nyomtatványon kell beszámolni május 31-éig. Ezt az elszámolást tehát azoknak is be kell nyújtani az előírt határidőig, akiknek 2012. évben felajánlás nem érkezett, de korábbi kiutalásokból tartalékaik maradtak, és azt felhasználták, esetleg tovább tartalékolták.

http://www.nav.gov.hu/data/cms321167/12KOZ_kitoltesi_utm._2014.01.31.pdf

Új előírás, hogy a kedvezményezettet jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutódot a jogelődre vonatkozó tartalmú és határidejű beszámolási kötelezettség terheli. Jogutód nélküli megszűnése esetén viszont soron kívül kell teljesítenie ezt a beszámolási kötelezettséget! Ekkor a 12KOZ bevallásban tartalékolt, és a 2013. január 1-jét követően kiutalt szja 1%-os összegekről az 14MKOZ bevallásban kell elszámolni, a fel nem használt összeget vissza kell utalni!

http://www.nav.gov.hu/data/cms321170/14MKOZ_kitoltesi_utm_2014.01.31.pdf

Közhasznú minősítés

A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg.

2014. május 31-én a régi közhasznúsági feltételek szerint működő civil szervezeteknek is meg kell felelni az új, 2012. január 1-jétől hatályos közhasznúsági feltételeknek, illetve az ezt követően bejegyzett szervezetek is ettől az időponttól kezdődően kérhetik a közhasznú minősítést.

2014. május 31-ét követően minden szervezet közhasznú minősítése – akik ezt a címet még az átmeneti szabályok alapján tarthatták meg ezen időpontig – automatikusan megszűnik, amennyiben a jogvesztő határidőig közhasznú nyilvántartásba vételi kérelemmel nem éltek.

http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok/kozhasznu-jogallas-nyilvantartasba-vetele-kerelem-urlap

http://www.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/nyomtatvanyok/pdf/kozhasznu_jogallas_nyilvantartasba
_vetele_kerelem_urlap_kitoltesi_utmutato.pdf

A közhasznú jogállás elnyerése a Civil tv. 32. § (4) és (5) bekezdésében felsorolt, a beszámolóban bemutatott mutatószámoknak való megfelelésen túl azon is múlik, hogy a civil szervezet létesítő okirata tartalmazza-e a közhasznú szervezetekre előírt kötelező elemeket.

http://kozhasznusag.kormany.hu/kozhasznusagi-kalkulator

A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet

 • milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja (írják) elő, valamint – ha tagsággal rendelkezik – nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból;
 • gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
 • gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;
 • közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Ezeken kívül a Civil tv. 37. §-a további előírások létesítő okiratba foglalását írja elő a több tagból, illetve az egy tagból álló döntéshozó szerv esetén.

A 2012 előtt alakult civil szervezetek esetében a létesítő okiratoknak ezeket az előírásokat mind tartalmazniuk kellett, hiszen az új Civil törvény a régi Közhasznú jogállásról szóló törvényből emelte át ezeket a rendelkezéseket. Az első gondolatjel alatt szereplő kiemelt előírások miatt azonban mindenképpen módosítani kell a régi létesítő okiratot, hiszen azokban még a régi jogszabályhelyre való utalás szerepelhet. A régi törvény „átforgatásához” nyújt segítséget az alábbi táblázat:

http://www.civil.info.hu/documents/10179/545e207d-6374-48e2-9502-9fc0d31c2d48

Május 31-éig tehát az új jogszabályoknak megfelelő, a döntéshozó szerv által elfogadott új létesítő okirat miatti változás-bejelentést is meg kell tenni, illetve lehetőség van a két dolgot egy eljárásban kérelmezni.

http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok/egyesulet-valtozas-nyilvantartasba-vetele-kerelem-urlap

http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok/alapitvany-valtozas-nyilvantartasba-vetele-kerelem-urlap

A létesítő okiratok módosítása miatti változás nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásának időpontjánál az új Ptk. hatálybalépésére is figyelemmel kell lenni. A 2014. március 15-én hatályba lépő új Ptk.-val a civil szervezetekre vonatkozó jogi szabályozás is jelentősen változik. A változások létesítő okiratokon való átvezetésének határideje 2016. március 15-e lesz, kivéve, ha az a hatályba lépést követően bármilyen más okból módosul.

Így tehát az a civil szervezet, aki az új közhasznú jogállás megszerzésének érdekében módosítani kényszerül létesítő okiratát, és azt 2014. március 15-e után nyújtja be a Bíróságnak, el kell, hogy végezze az új Ptk. szerinti módosításokat is!

Szeptember 30.

Az szja 1%-ok felajánlásának és kiutalásának menete és feltételei nem változtak 2014-ben. Felajánlást a két évvel ezelőtt (2012 előtt) jogerősen nyilvántartásba vett civil szervezet gyűjthet, aki megfelel a kedvezményezetté válás egyéb feltételeinek.

A magányszemélyek nyilatkozatainak feldolgozása után, de legkésőbb szeptember 1-jéig a NAV értesítést küld a civil szervezetnek a felajánlott összeg nagyságáról, és felhívja, hogy igazolja az szja 1% fogadásához szükséges feltételeknek való megfelelést. Ezt az igazolást a szervezet a 1437A jelű nyomtatvány kitöltésével teheti meg az értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül. (A nyomtatvány még nem elérhető.) A NAV a feltételeknek való megfelelés esetén a 2014-ben felajánlott szja 1%-ot december 15-éig kiutalja a kedvezményezett szervezetnek.

2015-től az szja 1% felajánlás rendszere megváltozik: kizárólag az adóévet megelőző szeptember 30-áig előzetesen regisztrált, majd a NAV honlapján közzétett kedvezményezett szervezetek gyűjthetnek szja 1%-ot.

A 2014-ben felajánlást kapott civil szervezet ezt a regisztrációt a 1437A jelű nyomtatvány benyújtásával teljesíti, míg a 2014-ben felajánlást nem szerző, illetve az először 2015-ben jogosulttá váló civil szervezeteknek ezt a regisztrációt el kell végezniük, ha a 2015-ös felajánlásokból részesülni szeretnének. (Ennek módja még nem ismert.)