Választhatja-e a kiva-alanyiságot az egyesüléssel (összeolvadás, beolvadás) vagy szétválással (különválás, kiválás) létrejött társaság?

Dr. Császár Zoltán adózás, kiva
Szerző: Dr. Császár Zoltán - adótanácsadó, Caesar Consulting

A Katv. 19. § (5) bekezdés d) pontjának rendelkezése értelmében a kisvállalati adóalanyiság megszűnik az adóalany egyesülését, szétválását megelőző nappal. A kisvállalati adóalanyiság megszűnésétől számított 24 hónapban – figyelemmel a (8a) bekezdésben foglaltakra – az adóalanyiság ismételten nem választható [Katv. 19. § (8) bekezdés]. A Katv. 19. §-ának 2024. január 1-jétől hatályos (8a) bekezdése szerint amennyiben a Tao tv. szerint kedvezményezett átalakulásnak nem minősülő, könyv szerinti értéken megvalósított egyesülés, szétválás miatt szűnt meg az adóalanyiság, az egyesüléssel, szétválással érintett adózó az egyesülés, szétválás napját követő 15 napon belül az állami adó- és vámhatósághoz megtett bejelentéssel, az adóalanyiság keletkezésére vonatkozó feltételek betartásával ismételten választhatja az adóalanyiságot. Ez esetben az adóalanyiság az egyesülés, szétválás napját követő nappal jön létre.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján 2024. január 1-jétől egyesülés, szétválás esetén az alábbiakra kell tekintettel lenni.

Főszabály

A Katv. 19. § (8) bekezdésének főszabálya szerint, ha kisvállalati adóalanyiságot megszüntető ok következik be, a kiva-alanyiság megszűnésétől számított 24 hónapban az adóalanyiság ismételten nem választható.

Az Air. 12. §-a alapján törvény eltérő rendelkezése hiányában az adózó jogutódját megilletik mindazon jogok, amelyek a jogelődöt megillették, továbbá terhelik a jogelőd által nem teljesített kötelezettségek a jogutódlással szerzett vagyonnal arányosan.

Az Air. rendelkezéséből az következik, hogy a jogelőd vonatkozásában a kiva-alanyiság ismételt választását tiltó – 24 hónapos – korlátozás a jogutódra is kiterjed főszabály szerint. Abban az esetben tehát, ha egy kisvállalati adóalany egyesülésére vagy szétválására kerül sor, akkor ezen gazdasági esemény a kiva-alanyiság megszűnését eredményezi, mely esetben a jogutód(ok) az egyesülést, szétválást megelőző naptól számított 24 hónapon belül nem választhatják a kiva-alanyiságot.

Kivétel

2024. január 1-jei hatállyal a Katv. 19. §-a kiegészült a (8a) bekezdéssel, ami könnyítést jelent azon adózók számára, amelyek kisvállalati adóalanyisága egyesülés, szétválás okán szűnt meg, amennyiben

a) az egyesülés, szétválás nem minősül a Tao tv. szerint kedvezményezett átalakulásnak, és

b) az egyesülésre, szétválásra könyv szerinti értéken került sor.

Az említett feltételek fennállása esetén az egyesüléssel, szétválással érintett adózó dönthet úgy, hogy az egyesülés, szétválás napját követő 15 napon belül – az állami adó- és vámhatósághoz megtett bejelentéssel – ismételten kisvállalati adóalanyiságot választ. Ez esetben az adóalanyiság az egyesülés, szétválás napját követő nappal jön létre.

Ez azt jelenti, hogy a Katv. 19. § (8a) bekezdésében szereplő feltételek fennállása esetén a kisvállalati adóalanyiság egyesülés, szétválás okán történő megszűnését követően a jogutódok – a bejelentkezési feltételek fennállása esetén – jogszerűen választhatják a kisvállalati adóalanyiságot az egyesülést, szétválást követő 15 napon belül.

Megjegyezzük továbbá, hogy nincs akadálya annak sem, hogy az egyesülés vagy szétválás idején nem kiva-alanyok az egyesülés vagy szétválás végbe menetele után – amennyiben a belépési feltételeknek egyébként megfelelnek – a jogutód vállalkozás(ok) számára a kisvállalati adózást válasszák.