A munkába járás költségtérítése: változó összeghatárok

Horváthné Szabó Beáta munkajog
Szerző: Horváthné Szabó Beáta - adószakértő

A munkába járással kapcsolatban a munkaadókat terhelő kötelezettség igen jelentős anyagi megterhelést jelent, miközben a munkavállalók költségei is évről évre emelkednek. Ezt felismerve a Kormány 2023-ban módosította a munkába járásnál alkalmazható költségtérítés mértékét, sőt 2023 májusától további változás várható, amely hatással lesz a munkaadókat terhelő kiadások összegére is. 

A Kormány február 20-án megjelent határozatában egyetértett a helyközi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti személyszállítási közszolgáltatások – Pest vármegye esetében Budapest közigazgatási határáig – egységes igénybevételét biztosító helyközi, ország- és vármegyebérlet koncepciójával, továbbá az ország- és vármegyebérlet 2023. május 1-jétől történő tervezett bevezetésével. [Kormány 1036/2023. (II. 20.) Korm. határozata]

Az Mt. 51. §-a értelmében a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak mindazon költségét, amely a munkaviszony létesítésével indokoltan felmerül. Ide tartozik többek között a munkahelyre történő utazás, valamint meghatározott esetekben és mértékben a hazautazás költsége is. A kötelező térítés szabályait korábban a 39/2010. (II. 26) Korm. rendelet, valamint az Szja törvény tartalmazta. A vonatkozó szabályrendszer egy újabb elemmel bővült, ugyanis a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt magasabb összegű térítési kötelezettséget állapított meg az Szja törvény 25. § (2) bekezdés b) pontjától eltérően. 

Eszerint a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a munkáltatótól a kormányrendelet szerinti munkába járás esetén költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését is)

  • a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy
  • hazautazásra a munkahely és a lakóhely között 

közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 30 Ft értékben kap a magánszemély.

A kilométerenként 30 Ft-os támogatást nem minden munkaadó tudja finanszírozni, ezért a korábbi gyakorlatot fenntartva továbbra is jogszerűen jár el az a munkaadó aki a 30 Ft 60%-át, azaz kilométerenként csak 18 Ft-ot fizet a munkavállalók részére. Persze ez is többletkiadást jelent, hiszen ez idáig csak 9 Ft/km volt a kötelező térítés összege. 

A munkaadó térítési kötelezettsége akkor merül fel, ha 

  1. a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;
  2. a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;
  3. ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja;
  4. a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.

A munkáltató a c) és d) pontokban említett munkavállaló esetében a közigazgatási határon belül történő munkába járást is finanszírozhatja a munkába járásra vonatkozó előírások szerint, ez azonban nem kötelező.

A munkáltató a munkavállalóval való megállapodás szerint nem téríti meg a bejárási költségeket, ha a munkavállalók lakó-/tartózkodási helye és munkahelye között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítással oldja meg.

A módosítás hatálybalépése rendhagyónak mondható, ugyanis a rendelet 2023. január 28-án lépett hatályba azzal, hogy a 30 Ft/km összeg már a januári munkába járásnál is kifizethető – akár utólag is – a korábbi 15 Ft/km helyett. Ha azonban a munkaadó a kötelező összegű térítést fizeti, akkor a kilométerenként 18 Ft térítési kötelezettséget csak 2023. február 1-től kötelező alkalmazni. Figyelemmel arra, hogy a módosítás csak a veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, és a rendelet nem módosította az Szja törvény ide vonatkozó rendelkezését, várhatóan a veszélyhelyzet megszűnését követően az Szja törvény módosítására is sor fog kerülni. 

Az előbbiekben ismertetett rendelkezéseken túl szokás szerint változott a hazautazásra vonatkozó térítés összege is. A Hivatalos Értesítő 2023. évi 5. számában jelent meg a gazdaságfejlesztési miniszter közleménye, amely a munkába járással kapcsolatos költségtérítésről szóló kormányrendelet hazautazással kapcsolatos felső korlátját határozza meg. A 39/2010. kormányrendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátja idén 47 820 Ft. Hazautazás alatt a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer – az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer – a lakóhelyre történő oda- és visszautazás értendő. A Hivatalos Értesítő 2023. évi 5. száma január 31-én jelent meg, de a teljes 2023. adóévre kell alkalmazni. Egyebekben a 39/2010. Korm. rendelet előírásai nem változtak.